Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

 
WSTĘP
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2005 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania planu dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia,
-  wykonania planu wydatków według działów, rozdziałów i rodzaju wydatków,
-  przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych,
-  dochodów własnych jednostek budżetowych oraz związanych z nimi wydatków - ogółem,
-  wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez samorząd województwa,
 
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i zawiera zakres rzeczowy wykonywanych zadań, objaśnienia do wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2005 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/368/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2004 r. i wynosił:

·   Plan dochodów     280.071.085,-zł

·   Plan wydatków     348.830.692,-zł

·   Planowany deficyt   68.759.607,-zł

·   Plan przychodów    74.009.607,-zł

z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
 
·        Plan rozchodów w kwocie   5.250.000,-zł z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2001 r., 2002 r. i 2003 r.
 
W trakcie roku budżetowego Zarząd dokonywał systematycznej analizy realizacji planu dochodów i wydatków, mając na celu optymalne wykonanie zadań, a zarazem zmniejszenie deficytu budżetowego.
 
W efekcie oszczędnościowej polityki większych niż planowano niektórych dochodów jak też przesunięciem terminu wdrażania niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej możliwe były zmiany w planie dochodów i  wydatków  i zmniejszenie deficytu budżetowego w 2005 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.
Na dzień 31.12.2005 r. plan budżetu Województwa Podkarpackiego po zmianach wynosił:

·        Plan dochodów   315.177.420,-zł

·        Plan wydatków   334.017.092,-zł

·        Planowany deficyt    18.839.672,- zł

·        Plan przychodów    27.257.172,-zł
 
-   z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     15.617.301,-zł
 
-    nadwyżki z lat ubiegłych     11.639.871,- zł
·    Plan rozchodów      8.417.500,-zł
 
W tym:
-   z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w  2001 r., 2002 r. i 2003 r.   5.250.000,- zł
-   z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie    3.167.500,- zł
 
Budżet został wykonany w 97,7% w zakresie dochodów a w 94,1% w zakresie wydatków, przy czym należy zaznaczyć, że ponad 4 % planowanych wydatków finansowanych z budżetu państwa zostało przesunięte Rozporządzeniem Rady Ministrów do wykorzystania w 2006 r. (jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2005)
  • Wykonanie dochodów      307.861.480,-zł
  • Wykonanie wydatków       314.160.728,-zł
  • Wykonanie przychodów     38.587.014,-zł
w tym:
-        z tytułu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - 15.413.198,-zł
-        z tytułu pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - 3.937.021,-zł
-        nadwyżka z lat ubiegłych   19.236.795,-zł
  • Wykonanie rozchodów    12.354.521,-zł
w tym:
-        spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2001 r., 2002 r. i 2003 r.      -  5.250.000,-zł
-        spłata pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa      3.937.021,-zł
-        udzielona pożyczka Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie  - 3.167.500,- zł.
 
Wynik po rozliczeniu roku 2005 – 19.933.245,- zł.

 


Część tabelaryczna

Część opisowa

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności województwa  podkarpackiego za  2005 rokWprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi