Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Kontrole Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) w roku 2023
lp.
Program operacyjny
Nr projektu
Beneficjent/podmiot kontrolowany
Tytuł projektu
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
Wynik weryfikacji
Kwota korekty 
 
Organ kontrolujący
Dokument  kończący   kontrolę    
1 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0010/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Podkarpacki Park Biznesowy

Dostawa sprzętu aktywnego i akcesoriów na potrzeby Podkarpackiego Parku Biznesowego: Część nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Część nr 2 – dostawa urządzeń sieciowych, Część nr 3 – dostawa systemu prezentacji obrazu.

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 98 KB)
2 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej aktualizacji Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030 (OR-IV.272.2.11.2022). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
3 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Kampania promująca potencjał turystyczno-gospodarczy województwa podkarpackiego (znak sprawy: OR-IV.272.2.16.2022). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 145 KB)
4 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Świadczenie działań promocyjnych w ramach autorskiego wydarzenia Carpathian Startup Fest 22 (znak sprawy: OR-IV.272.2.25.2022). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 146 KB)
5 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Realizacja działań promocyjnych na rzecz Województwa Podkarpackiego podczas 7. Edycji Kongresu 590, organizowanego w dniach 17 – 18 listopada 2022 r. (znak sprawy: OR-IV.272.2.31.2022). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 145 KB)
6 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Realizacja eventu pod nazwą „Technologia – Biznes – Inwestycje” brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 93 KB)
7 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio i wideo do wyposażenia pracowni „VR media”. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 93 KB)
8 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach części nr 1 (OR-IV.272.2.23.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
9 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług szkoleniowych – szkolenia dla platformy P3
(PCI-6DZP.410.15.2022.ALA)
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
10 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa art. chemicznych (nr postępowania 2/08/2020) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
11 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług szkoleniowych – szkolenia dla platformy P2 PSLBiW
(PCI-6DZP.40.19.2022.ALA).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
12 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków” – 2 szt. dygestoriów (nr postępowania 10/2022/PPv1) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
13 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia prototypowni – część nr 3 (07/2022/PPv1) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 96 KB)
14 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa drukarek 3D oraz stacji do czyszczenia i utwardzania dysków (PCI-6DZP.410.20.2022.DRE) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
15 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0004/19 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897-Etap I Radoszyce-Cisna”, ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 227-558316 z dnia 2020 11 20, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021/S 154-409674 z dnia 2021-08-11 – nr referencyjny PZDW/WZP/3052/243/WDT/12/2020;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Cieszanów - gr. woj., ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 220-540748 z dnia 2020-11-11, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021/S 055-138321 z dnia 2021-03-19 – nr referencyjny PZDW/WZP/3052/243/WDT/9/2020;
3. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Efekty wsparcia TIK dla usług publicznych”, ogłoszenie o zamówieniu 526469-N-2020 z dnia 2020-03-27, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510101690-N-2020 z dnia 2020.06.10 – nr referencyjny OR IV.272.2.18.2020;
4. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność”, ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00150800/01 z dnia 2021-08-17, ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00241809/01 z dnia 2021-10-22 – nr referencyjny OR IV.272.2.32.2021;
5. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy”, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00055776/01 z dnia 2022-02-14, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00143475/01 z dnia 2022-05-04 – nr referencyjny OR-IV.272.2.4.2022;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 225-591487 z dnia 2021-11-19, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 089-244227 z dnia 2022-05-06 – nr referencyjny PZDW/WZP/243/WDT/4/2021.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (WORD 69 KB)

16 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0010/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Podkarpacki Park Biznesowy Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu Podkarpackiego Parku Biznesowego (BS.2611.46.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
17 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0001/21 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2022 roku

1. Dostawa w tym wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów promujących RPO WP na lata 2014-2020, ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 065-168487 z dnia 2022 04 01, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 127-361206 z dnia 2022-07-05 – nr referencyjny OR IV.272.2.6.2022;
2. Realizacja cyklu wydarzeń promocyjnych pn. Letnia Akademia Przyjaźni z Funduszami Europejskimi, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00247600/01 z dnia 2022 07-11, ogłoszenie o wykonaniu umowy 2022/BZP 00346822 z dnia 2022-09-14 – nr referencyjny OR-IV.272.2.14.2022.

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (WORD 64,66 KB)

 18  RPO WP  RPPK.02.01.00-18-0015/20 Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu  Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu / DZP/37/PN-2/2022  brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 515.42 KB)
19 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0001/18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III/WT.2370.27.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.5 KB)
20 RPO WP RPPK.11.01.00-18-0011/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacji oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku / SPZOZ/TP/02/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 516.3 KB)
21 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0001/21 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem/ZPF.271.39.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.57 KB)
22 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0043/22 Gmina Miejska Przemyśl Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna Dostawa i montaż mikro instalacji OZE w projekcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna"/ZPF.271.2.23.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.62 KB)
23 RPO WP RPPK.11.01.00-18-0001/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Modernizacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie/ AD.ZP.3810-6/2023/KZ brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 516 KB)
24 RPO WP  RPPK.11.02.00-18-0003/21 GMINA WIĄZOWNICA Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica (Znak sprawy IZ.271.19.2022) brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 516.51 KB )
25 RPO WP  RPPK.03.03.03-18-0001/18 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2 / CZ-A.271.13.23.2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 514.92 KB )
26 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0011/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku / SPZOZ/PN/09/2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.38 KB)
27 RPO WP  RPPK.04.05.00-18-0001/19  Gmina Ustrzyki Dolne Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / ZP-271.43.2022 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 513.34 KB)
28 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0028/17  Gmina Nowy Żmigród Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 490.89 KB)
29 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0031/17 Gmina Cieszanów Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów stwierdzono naruszenie art. 239 ust. 1 Pzp w zakresie części I zamówienia (instalacje fotowoltaiczne), w pozostałych częściach nie stwierdzono nieprawidłowości 486 067,90 zł IZ RPO WP

pobierz plik (PDF, 492.88 KB)

pobierz plik (PDF, )

30 RPO WP RPPK.03.03.03-18-0001/18 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, partner: Gmina Łańcut  Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kosinie brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 490.83 KB)
31  RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0003/21 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Modernizacja i rozwój e- usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM w SP ZOZ w Przeworsku Modernizacja infrastruktury informatycznej oraz e-usług i integracja z RCIM  brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 515.9 KB)
32 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0001/18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III / WT.2370.12.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 435.5 KB)
33 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0039/22 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO SP. Z O.O. Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko Sp. z o.o. poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385MW na obszarze SUW oraz o mocy 0,307MW na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Nisku Wykonanie elektrowni fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu RPPK.11.02.00-18-0039/22, (Znak sprawy: ZP.MZK/620/2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 521.81 KB)
34 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0053/16 MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Poprawa akustyki w budynku MCK w Leżajsku brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 517.17 KB)
35 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0025/16 Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.52 KB)
36 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0051/16 Gmina Pilzno Modernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie Modernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 543.85 KB)
37 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0028/17 Gmina Nowy Żmigród Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Nowy Żmigród brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 559.15 KB)
38 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0006/20 Gmina Ustrzyki Dolne Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Dostawa i montaż wyposażenia do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.35 KB)
39 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0004/21 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku 1. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00046578 z dnia 2022 02 04, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00069831 z dnia 2022-02-28 – nr referencyjny OR-IV.272.2.3.2022;
2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 137-391251 z dnia 2022 07-19, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 174-490385 z dnia 2022-09-09 – nr referencyjny OR IV.272.2.17.2022.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (WORD 90,50 KB)
40 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16  Województwo Podkarpackie,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów
Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
41 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług doradczo - szkoleniowych w zakresie wyceny technologii (PCI.6DZP.40.23.ALA) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
42 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0002/21

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022 1.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00192552 z dnia 2022-06-03, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00241859 z dnia 2022-07-06 – nr referencyjny WO ZP.2310.5.2022.PTA;
2.Usługa szkoleniowa pt. Wymogi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w kontekście zapewnienia zgodności wyboru projektów w nowej perspektywie finansowej EFS 2021 – 2027, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00426669 z dnia 2022 11-08, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00491469 z dnia 2022-12-13 – nr referencyjny WO-ZP.2310.18.2022.EBE;
3.Usługa szkoleniowa pt. Zasady horyzontalne we wdrażaniu programów finansowanych z EFS i EFS+, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00241984 z dnia 2022 07-06, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00309629 z dnia 2022-08-18 – nr referencyjny WO-ZP.2310.8.2022.EBE;
4.Świadczenie usług pocztowych, ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 2020 11-27, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2020-12-10 – nr referencyjny WO-ZP.2310.18.2020.IMS.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (WORD 93,50 KB)
43 RPO WP RPPK.01.02.00-18-002/16 Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Organizacja i obsługa Paneli, Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego, spotkań z interesariuszami oraz spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności (nr postępowania: OR-IV.272.2.7.2023) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
44 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia prototypowni (nr postępowania 13/2022/PPv1): część nr 1 – dostawa regałów magazynowych lekkich (25 szt.), część nr 2 - dostawa szafek metalowych (20 szt.), część nr 3 – dostawa szaf warsztatowych (8 szt.), część nr 4 – dostawa stołów warsztatowych (4 szt.). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 97,1 KB)
45 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0059/17 GMINA Żurawica Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno (Znak sprawy ZPF.I.271.9.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 697.64 KB)
46 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0083/16 Muzeum Budownictwa w Sanoku Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami i stolarnią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / PT.MBL.III.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 694.93 KB)
47 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0048/22 Gmina Stalowa Wola (Zamawiający: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych) Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola - panele fotowoltaiczne/ ZP-II.271.9.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 695.1 KB)
48 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0066/17 Gmina Orły Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na terenie gmin Medyka, Orły i Krasiczyn / OAF.II.271.12.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 695.32 KB)
49 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0002/19 Gmina Cisna Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj /GGiB.IV.271.5.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 688.9 KB)
50 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0005/21 Gmina Miejska Mielec Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec "/ZP.271.50.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 688.55 KB)
51 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0452/17 Gmina Miejska Mielec Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec/ZP.271.67.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 688.54 KB)
52 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0025/16 Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.52 KB)
53 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0053/16 MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Poprawa akustyki w budynku MCK w Leżajsku brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 517.17 KB)
54 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0039/22 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO SP. Z O.O. Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko Sp. z o.o. poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385MW na obszarze SUW oraz o mocy 0,307MW na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Nisku Wykonanie elektrowni fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu RPPK.11.02.00-18-0039/22, (Znak sprawy: ZP.MZK/620/2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 521.81 KB)
55 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19  

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała

Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych   

Dostawa szlifierki uniwersalnej do wałków i otworów (nr postępowania: 11/2022/PPv1)

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 95.88 KB)
56  RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17  

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów 

Podkarpackie Centrum Innowacji  

Sukcesywna dostawa pizzy (nr postępowania PCI-5DZP.410.4.2023.PR)

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 93.25 KB)
57  RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów  Podkarpackie Centrum Innowacji  

Szkolenia BHP dla użytkowników PCI ProtoLab (PCI-6DZP.410.37.2022.PR)

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 93.8 KB)
58  RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów  Podkarpackie Centrum Innowacji

Usługi cateringowe (nr postępowania: PCI-6DZP.410.14.2023.PR)

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 92.58 KB)
59 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa urządzeń elektronicznych, pomiarowych i akcesoriów do prac elektronicznych oraz modułów i części elektronicznych dla pracowni ProtoLab
(PCI-6DPZ.410.20.2023.JB).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF130 KB)
60 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa urządzeń elektronicznych, pomiarowych dla pracowni ProtoLab (PCI-6DPZ.410.33.2023.JB). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
61 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa szlifierki uniwersalnej do wałków (08/2022/PPv1). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
62 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wysokotemperaturowego pieca ciśnieniowego do spiekania wyrobów ceramicznych pod ciśnieniem gazów reakcyjnych, wraz z wyposażeniem (12/2022/PN).
Weryfikacja z dnia 13.11.2023 r., (data zatwierdzenia listy sprawdzającej).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
63 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Szkolenia BHP dla użytkowników ProtoLab (PCI-6DZP.410.37.2023.JB) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
64 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa plotera laserowego (PCI-6DPZ.410.17.2023.DRE) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
65 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie do pracy biurowej
(nr postępowania: PCI-6DPZ.410.36.2023.JB).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
66 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Wykonanie i zabudowa stoiska wystawienniczego Województwa Podkarpackiego podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (znak sprawy: OR-IV.272.2.22.2023). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 94 KB)
67 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Świadczenie działań promocyjnych w ramach autorskiego wydarzenia Carpathian Startup Fest 23 (znak sprawy: OR-IV.272.2.17.2023). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 95 KB)
68 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Zakup licencji do oprogramowania Adobe Creative Cloud dla PCI (PCI-6DZP.410.35.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 92 KB)
69 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji

Wykonanie i montaż billboardów promocyjnych (PCI-6DZP.410.40.2023.PR)

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 93 KB)
70 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji

Dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla PCI Sp. z o.o. (PCI-6DZP.410.12.2023.DRE) – część nr 1,2,4,5.

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 94 KB)
71 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla PCI Sp. z o.o. (PCI-6DZP.410.12.2023.DRE) – część nr 3. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 93 KB)
72 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Szkolenia BHP dla pracowników PCI (PCI-6DZP.410.39.2022.JB) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 93 KB)
73 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Realizacja usług szkoleniowych (PCI-6DZP.410.41.2023.PR). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
74 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa wyposażenia do laboratorium (PCI-6DZP.410.46.2023.PR) – część nr 3 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF 130 KB)

75 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Budowa/doprowadzenie przyłącza energetycznego dla zasilania Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki „CEREL” (nr sprawy 03/20/PN) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
76 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa frezarki CNC wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz usługami montażu, uruchomienia i szkolenia (PCI-6DZP.410.21.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
77 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Usługa realizacji konferencji wraz z dostawą i obsługą scenotechniki (PCI-6DZP.410.57.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
78 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Usługa gastronomiczna w dniu 07.12.2023 r.(PCI-6DZP.410.58.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
79 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa wraz z montażem kurtyny akustycznej (PCI-6DZP.410.62.2023.JB) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
80 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa drukarek 3D (PCI-6DZP.410.52.2023.PR) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
81 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0041/22 Sport Lesko Sp. z o.o. Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej / 1/SL/2023/ZAM brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.47 KB)
82 RPO WP RPPK.11.01.00-18-0005/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku Modernizacja platformy RCIM i rozwoju e -usług w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej” / ZP2/2023 brak nierpawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.61 KB)
83 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0005/21 Gmina Miejska Mielec Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec "/ZP.271.27.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 214.44 KB)
84 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0042/17 Gmina Pysznica Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica (dostawa i montaż instalacji solarnych / RI.III.271.8.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 220.21 KB)
85 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0042/17 Gmina Pysznica Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica (dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych) / RI.III.271.1.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.19 KB)
86 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0017/17 Gmina Fredropol Energia odnawialna dla gminy Fredropol Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Fredropol w ramach projektu „Energia odnawialna dla gminy Fredropol” / KI.271.3.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.53 KB)
87 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0006/21  Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poprawa dostępności do opieki medycznej poprzez modernizację i rozwój e – usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Poprawa dostępności do opieki medycznej poprzez modernizację i rozwój e – usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle / ZP/11/2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.33 KB)
88 RPO WP   RPPK.03.01.00-18-0055/17 Gmina Jeżowe Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy Jeżowe Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy Jeżowe / ZP.271.08.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 213.91 KB)
89 RPO WP  RPPK.11.02.00-18-0043/22 Gmina Miejska Przemyśl Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna Dostawa i montaż mikro instalacji OZE w projekcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna" (pompy ciepła)/ZP.271.2.8.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 213.53 KB)
90 RPO WP   RPPK.03.01.00-18-0021/17 Gmina Bojanów Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów /ZPB.271.6.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 213.88 KB)
91 RPO WP RPPK.2.01.00-18-0020/20 Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / SZP/380/30/2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 221.64 KB)
92 RPO WP RPPK.11.01.00-18-0002/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Dostawa urządzeń sieciowych w ramach projektu pod nazwą: Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych/ZP.261.1.10.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.31 KB)
93 RPO WP RPPK.11.01.00-18-0005/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku Informatyzacja SP ZOZ w Lesku w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, znak sprawy: ZP 7/2022 Naruszenie art. 57 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 128 ust. 1 289 806,59 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 224.27 KB)
94 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0005/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku  Informatyzacja SP ZOZ w Lesku w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, znak sprawy: ZP 4/2022 Naruszenie art. 57 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 128 ust. 1 478 010,60 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 225 KB)
95 RPO WP  RPPK.02.01.00-18-0012/20 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy” - Część 1: dostawa systemów IT; Część 2: dostawa systemów medycznych, Cześć 3: Integracja systemów (Znak sprawy: ZP-PN-36/2023) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 224.07 KB)
96 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0001/21 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Integracja z RCIM w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach projektu pn.: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie”, (Znak sprawy: AD.ZP.3810-26/2023/KZ) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 224.86 KB)
97 RPO WP  RPPK.06.02.01-18-0002/18 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, (Znak sprawy: ZP.261.2-I.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,  224.12 KB)
98 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0066/17 GMINA ORŁY Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na terenie gmin Medyka, Orły i Krasiczyn”, (Znak sprawy: OAF.II.271.29.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 224.24 KB)
99 RPO WP  RPPK.11.02.00-18-0004/21 GMINA JAROSŁAW  Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica  Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”, (Znak sprawy: ZP.271.14.2022) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 226.7 KB)
100 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet wewnętrznych (PCI-6DZP.410.55.2023.JB) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 92.49 KB)
101 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0049/22 Gmina Besko Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 225.46 KB)
102 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0002/21 Miasto Jasło Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych Wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych, obejmujące ustalenie rozwiązań projektowych, dostawę i montaż urządzeń w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych" brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.97 KB)
103 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0002/21 Miasto Jasło Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych Wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych, obejmujące ustalenie rozwiązań projektowych, dostawę i montaż urządzeń w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, Instalacje kolektorów słonecznych brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.56 KB)
104 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0012/20 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Świadczenie usług inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy” brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.88 KB)
105 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0021/17 Gmina Bojanów Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów Odnawialne źródła energii w Gminie Bojanów /ZPB.271.9.2023 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 213.94 KB)
106 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0021/16 Gmina Zarzecze Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury Dostawa wyposażenia do budynku Starej Szkoły w Zarzeczu – AV i RTV brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 223.34 KB)
107 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0021/16 Gmina Zarzecze Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury Dostawa wyposażenia - mebli do budynku Starej Szkoły w Zarzeczu brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.25 KB)
108 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0046/22 Miasto i Gmina Kańczuga Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.38 KB)
109 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0044/22 Miasto i Gmina Nisko Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.45 KB)
110 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0053/16 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Dostawa sprzętu multimedialnego, scenicznego, muzycznego oraz plotera laserowego w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku” brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.54 KB)
111 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0021/22 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.38 KB)
112 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0008/20 Województwo Podkarpackie Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) Wykonywanie czynności związanych z kompleksowym świadczeniem usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn."Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 222.22 KB)
113 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji

Przebudowa budynków usługowo – biurowych – połączenie funkcjonalne budynków (nr sprawy
PCI-6DZP.410.19.2023.PR)

Zamawiający naruszył art. 16 pkt 1 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polegający na postawieniu warunku ograniczającego dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom.

Ustalono pomniejszenie wydatków kwalifikowanych wymierzone wg. stawki 10%.    IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 90.31 KB)
114 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0001/22 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2023 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00149916 z dnia 2023-03-24, ogłoszenie o wyniku postępowania 2023/BZP 00231120 z dnia 2023-05-24 – nr referencyjny WO ZP.2310.5.2023.IMS;
2. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00414288 z dnia 2022-10-28, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00498583 z dnia 2022-12-15 – nr referencyjny WO ZP.2310.10.2022.PTA;
3. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00319495 z dnia 2023-07-21, ogłoszenie o wyniku postępowania 2023/BZP 00383238 z dnia 2023-09-06 – nr referencyjny WO ZP.2310.11.2023.IMS.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF, 92,50 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi