Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji
przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.), art. 1041 pkt 1, art. 1042 § 1, art. 1043, art. 2366 – 2368 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się instrukcję przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Instrukcja określa zasady przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.

§2

 • Środki ochrony indywidualnej, zwane dalej „środkami ochrony”, odzież robocza, zwana dalej „odzieżą” i obuwie robocze, zwane dalej „obuwiem” przydzielane są pracownikowi do stałego użytkowania zgodnie z Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanej dalej „tabelą przydziału”.
 • Przydzielone środki ochrony powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, a odzież i obuwie powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
 • Środki ochrony, odzież i obuwie dostosowane są do stanowiska pracy  i występujących zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Pracodawca szkoli pracowników w zakresie zasad posługiwania się środkami ochrony.

§3

 • Środki ochrony, odzież oraz obuwie muszą być użytkowane przez pracownika zgodnie z przeznaczeniem.
 • Środki ochrony są używane do czasu utraty ich cech ochronnych zgodnie
  z zaleceniami producenta, a odzież i obuwie zgodnie z tabelą przydziału lub do czasu utraty ich cech użytkowania w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

§4

 • Środki ochrony przysługują pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
 • Odzież i obuwie przydziela się pracownikom wykonującym pracę, przy której:
 • odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, tj.:
 • odzież/obuwie mogą ulec takiemu zabrudzeniu, którego nie można usunąć (zabrudzenie smarami, olejami itp.),
 • w przypadku prac intensywnie brudzących – których wykonywanie bez odpowiedniego uniformu wiązało by się z dużym ryzykiem dla utraty zdrowia i życia,
 • ze względów wymagań technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rodzaje przysługujących środków ochrony, odzieży i obuwia, minimalne okresy ich użytkowania oraz wykaz stanowisk, na których powinny być stosowane określa tabela przydziału.
 • Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, czasookresy ustala się proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.
 • Środki ochrony związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń mogą stanowić dodatkowy element wyposażenia sprzętu lub też mogą być w zakresie wyposażenia pracownika.

§5

 • Gospodarkę środkami ochrony, odzieżą i obuwiem prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, które jest odpowiedzialne za zaopatrzenie pracowników w środki ochrony, odzież i obuwie.
 • Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskują pisemnie o przydział dla pracowników środków ochrony, odzieży, obuwia wyszczególnionego w tabeli przydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.
 • Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskując o przydział środków ochrony, odzieży i obuwia wyszczególnionego w lp. 18 tabeli przydziału powinni wskazać charakter/specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, w tym realne narażenie na czynniki niebezpieczne i/lub szkodliwe dla zdrowia (w przypadku przydziału środków ochrony) oraz szczegółowe warunki w jakich praca jest wykonywana, podczas której odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu (w przypadku przydziału odzieży i obuwia).

§6

 • Naprawę, pranie i odkażanie środków ochrony i odzieży zapewnia pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży wydanej do indywidualnego użytkowania, z wyjątkiem odzieży skażonej biologicznie lub chemicznie.
 • Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za pranie w przypadku pracowników wymienionych w lp. 18 tabeli przydziału jest przedstawienie potwierdzenia wykonywania czynności służbowych w terenie, poza siedzibą Urzędu w postaci zestawienia wyjazdów/wyjść służbowych lub kserokopii polecenia wyjazdu służbowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą Urzędu.
 • Jeżeli pracownik, wymieniony w lp. od 1 do 17 tabeli przydziału, któremu została przydzielona odzież, niezależnie od przyczyny, przepracował nie więcej niż 10 dni roboczych w miesiącu, ekwiwalent za pranie przysługuje mu w wysokości 50%, zaś w przypadku, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia w miesiącu, ekwiwalent mu nie przysługuje.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wymienionych w tabeli przydziału w lp. od 1 do 17 wyłącznie w wymienionych asortymentach na podstawie poniżej tabeli:

 

Rodzaj asortymentu

Częstotliwość prania

kurtka robocza/bezrękawnik

2 razy w roku

ubranie robocze

4 razy w miesiącu

koszula/bluzka

4 razy w miesiącu

koszula robocza

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy (dla sprzątaczek)

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy/bluza robocza

2 razy w miesiącu

fartuch ochronny antystatyczny/

bluza ochronna antystatyczna

2 razy w miesiącu

garnitur/garsonka

4 razy w roku

podkoszulek/koszulka

8 razy w miesiącu

spodnie dresowe/spodnie robocze

8 razy w miesiącu

 

 • W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie wymienione w lp. 18 tabeli przydziału w zależności od liczby wyjazdów służbowych pracownika wyłącznie w wymienionych asortymentach: kurtka ochronna na podstawie poniższej tabeli:

Liczba wyjazdów służbowych w miesiącu

Częstotliwość prania

1-5

1 raz w miesiącu

6-10

2 razy w miesiącu

11-15

3 razy w miesiącu

16-20

4 razy w miesiącu

21 i powyżej

5 razy w miesiącu

 

 • Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 - 6, ustala się następująco:
 • kurtka robocza – 8,50 zł,
 • bezrękawnik – 8,50 zł,
 • ubranie robocze – 8,50 zł,
 • koszula – 8,50 zł,
 • bluzka – 8,50 zł,
 • koszula robocza – 8,50 zł,
 • fartuch roboczy/bluza robocza – 8,50 zł,
 • fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna – 8,50 zł,
 • podkoszulek/koszulka – 8,50 zł,
 • spodnie dresowe – 8,50 zł,
 • spodnie robocze – 8,50 zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży nalicza się na cały rok, a wypłacany jest w okresach półrocznych.

 • Jeśli pracownik otrzymuje więcej niż jeden rodzaj asortymentu, który podlega praniu w tych samych częstotliwościach, wymienionych w ust. 5 ustala się łączną wysokość ekwiwalentu za pranie w wysokości 8,50 zł.
 • W przypadku prania garnituru i garsonki, wysokość ekwiwalentu za pranie dotyczy faktycznego kosztu poniesionego przez pracownika przy korzystaniu z usług pralniczych. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód skorzystania z usługi pralniczej (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 • Wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży zajmuje się Wieloosobowe stanowisko BHP.
 • Zakupu środków ochrony dokonuje Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.
 • Pracodawca może wypłacić ekwiwalent za zakup odzieży/obuwia w formie refundacji, jeśli pracownik wyrazi chęć samodzielnego ich zakupu.
 • Ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia w formie refundacji, o której mowa w ust. 12 wypłacany jest wyłącznie w następującym asortymencie:
 • półbuty,
 • buty zdrowotne,
 • buty robocze,
 • spodnie robocze,
 • spodnie dresowe.
 • Kwoty maksymalne ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 13, wynoszą:
 • półbuty – 180,00 zł,
 • buty zdrowotne – 180,00 zł,
 • buty robocze – 200,00 zł,
 • spodnie robocze – 80,00 zł,
 • spodnie dresowe – 80,00 zł.
 • Ekwiwalent za zakup obuwia/odzieży wypłacany jest do wysokości kosztów zakupu jednak nie wyższej niż kwota, jaka została na ten cel przeznaczona przez pracodawcę, o której mowa w ust. 14. Podstawą wypłacania ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód zakupu (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 • Zakupu odzieży i obuwia w pozostałym asortymencie, tj.:
 • kurtka robocza,
 • bezrękawnik,
 • fartuch roboczy/bluza robocza,
 • fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna,
 • podkoszulek/koszulka,
 • ubranie robocze,
 • koszula robocza,
 • koszula,
 • bluzka,
 • garnitur,
 • garsonka,
 • krawat,
 • buty gumowe,
 • buty filcowo-gumowe,
 • czapka ocieplana.
 • czapka z daszkiem.

może dokonać jedynie Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

 • Bez względu na sposób zakupu, pracownik zostaje zobowiązany do użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 • Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionych indywidualnie bądź przez Urząd środków ochrony, odzieży i obuwia – pracownik podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 • Wydawane bądź zakupione przez pracowników środki ochrony, odzież i obuwie robocze podlegają ewidencji w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej i/lub papierowej przez Wieloosobowe stanowisko BHP i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§7

 • Przydziału środków ochrony, odzieży i obuwia dla poszczególnych pracowników, dokonuje Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, odnotowując zakres przydziału w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Pracownik pobierający środki ochrony, odzież i obuwie potwierdza odbiór podpisem w ww. karcie.
 • W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami pracy, oraz przyczynami niezależnymi od pracownika, powodujących wcześniejsze zniszczenie lub zużycie środków ochrony, odzieży lub obuwia niż przewidziane w tabeli przydziału, pracownik występuje z wnioskiem o wydanie nowych środków ochrony lub nowej odzieży i obuwia. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Wniosek pracownika opiniuje pracownik służby bhp, a zatwierdza Sekretarz Województwa Podkarpackiego – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoba upoważniona.
 • W przypadku nie uwzględnienia przyczyn zniszczenia środków ochrony, odzieży lub obuwia (wina pracownika, celowe zniszczenie, stosowanie niezgodnie
  z przeznaczeniem – w tym nie do wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie) środki ochrony, odzież i obuwie kupowane są na koszt pracownika.

§8

 • Okresy użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia liczy się od dnia faktycznego wydania lub od daty wypłaty ekwiwalentu.
 • W razie rozwiązania stosunku pracy na wniosek pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia umowy o pracę, zwraca on procentową kwotę wartości środków ochrony, odzieży i obuwia, lub procentową kwotę ekwiwalentu za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania. W przypadku przejścia na inne stanowisko, na którym nie przysługują środki ochrony, odzież ani obuwie, wydane przedmioty przechodzą na własność pracownika, a wypłacony ekwiwalent nie podlega zwrotowi.
 • Środki ochrony, odzież lub obuwie przechodzą na własność pracownika bez obowiązku zwrotu wartości przydziału a kwota wypłaconego ekwiwalentu, o którym mowa w § 6 ust. 13 i 14 niniejszego Zarządzenia nie podlega zwrotowi w razie:
 • upływu 50% okresu używalności tych przedmiotów zgodnie z ustalonym czasookresem,
 • przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
 • śmierci pracownika.

§9

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2023
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2023 r.

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

O – środki ochrony indywidualnej

R – odzież/obuwie robocze

Okres używalności

(w miesiącach)

1.

Pracownik Kancelarii Ogólnej

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

do zużycia

(min. 48 miesięcy)

2.

Pracownik realizujący zadania z zakresu remontów i inwestycji

R – kurtka robocza,

R – buty robocze

36 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

3.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu obsługi informatycznej (wykonujący prace polegające na instalacji, konserwacji
i naprawie sieci informatycznych oraz sprzętu informatycznego)

 

 

O/R – fartuch ochronny antystatyczny /bluza ochronna antystatyczna lub fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

4.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu utrzymania sprzętu teleinformatycznego

O/R – fartuch ochronny antystatyczny /bluza ochronna antystatyczna lub fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

5.

Sprzątaczka,

portier-sprzątaczka (wykonująca pracę tyko wewnątrz budynku), robotnik gospodarczy

R – fartuch roboczy,

24 miesiące

R – podkoszulek lub koszulka (2 szt.),

R – spodnie dresowe,

12 miesięcy

O – obuwie zdrowotne,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

6.

 

Portier-sprzątaczka (wykonująca pracę na zewnątrz budynku)

R – garsonka,

R – bluzka (2 szt.),

R – półbuty,

12 miesięcy

R – ubranie robocze lub fartuch roboczy,

R – kurtka robocza,

R – buty gumowe lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze lub obuwie zdrowotne,

24 miesiące

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

7.

Portier niezajmujący się sprzątaniem

R – garnitur,

R – koszula (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

8.

Portier zajmujący się m.in. sprzątaniem

 

R – ubranie robocze,

R – kurtka robocza,

R – czapka ocieplana,

R – buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze,

36 miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – kamizelka ochronna,

do zużycia

R – garnitur/garsonka,

R – koszula/bluzka (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

9.

Archiwista,

bibliotekarz-archiwista

R – fartuch roboczy lub bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – półmaska filtrująca,

do zużycia

(min. 48 miesięcy)

10.

Pracownik zajmujący się archiwizowaniem dokumentów z zakresu geologii

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – maska półfiltrująca,

do zużycia

(min. 48 miesięcy)

11.

Kierowca

R – fartuch roboczy,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – okulary ochronne

do zużycia

(m.in. 36 miesięcy)

12.

Zaopatrzeniowiec zajmujący się dokonywaniem zakupów

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

 

13.

Zaopatrzeniowiec

R – fartuch roboczy/bluza robocza

R – ubranie robocze,

R – koszula robocza,

R – buty robocze,

36 miesięcy

O – rękawice ochronne,

do zużycia

14.

 

Magazynier, pracownik wykonujący m.in. czynności magazyniera

R – spodnie robocze,

R – buty robocze,

12 miesięcy

R – koszulka (2 szt.)

24 miesiące

R – bezrękawnik\bluza robocza

36 miesięcy

O – rękawice robocze oblane gumą,

O – maseczka przeciwpyłowa,

do zużycia

15.

Konserwator,

Konserwator-portier

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – buty robocze,

12 miesięcy

R – kurtka robocza,

36 miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

O – szelki ochronne,

O – ochronniki słuchu,

do zużycia

16.

Elektryk,

Konserwator-elektryk

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

do zużycia

(min. 12 miesięcy)

R – kurtka robocza,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – rękawice elektroizolacyjne,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny elektroizolacyjny,

O – szelki ochronne,

O – buty elektroizolacyjne/kalosze dielektryczne,

do zużycia

17.

Hydraulik,

Konserwator-hydraulik,

 

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

R – kurtka robocza,

12 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

do zużycia

18.

Pracownik wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu *

R – kurtka robocza,

R – buty robocze

36 miesięcy –
powyżej 30 wyjazdów rocznie/

48 miesięcy
do 30 wyjazdów rocznie

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny (w razie potrzeby),

O – rękawice ochronne (w razie potrzeby)

do zużycia

 • przydział środków ochrony, odzieży i obuwia otrzymują pracownicy wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, na podstawie pism dyrektorów odpowiednich departamentów merytorycznych ze wskazaniem zidentyfikowanych czynników niebezpiecznych i/lub szkodliwych (dotyczy przydziału środków ochrony) oraz szczegółowych warunków w jakich wykonywana jest praca, podczas której może dojść do zniszczenia lub znacznego zabrudzenia odzieży własnej. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2023
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2023 r.

...............................................

(miejscowość, data)

Sekretarz Województwa Podkarpackiego – Dyrektora Departamentu
Organizacyjno-Prawnego
w miejscu

WNIOSEK O WYDANIE ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO*

Pan(i) ................................................................................................... zatrudniony(a) na stanowisku pracy ........................................................................ w Departamencie ……................................... ................................................................................................................................................................... Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwraca się o wydanie środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………………………………………...…......

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, tj.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................

(podpis wnioskującego)

Decyzja Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego

lub osoby upoważnionej

PRZYZNAĆ/ NIE PRZYNAĆ

  ……………………………………………………………………………

podpis Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

 


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2023
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2023 r.

...............................................

(miejscowość, data)

 

WNIOSEK O WYDANIE NOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W PRZYPADKU PRZEDWCZESNEGO* ZUŻYCIA

Pan(i) ............................................................................................. zatrudniony(a) na stanowisku pracy ................................................................................................................................ w Departamencie ........................................................................................... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie zwraca się o wydanie nowych środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………...…................................................................................. z powodu jej przedwczesnego zużycia/zniszczenia.* Przedwczesne zużycie/zniszczenie nastąpiło z powodu:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................

(podpis wnioskującego)

 

Potwierdzam/nie potwierdzam* okoliczności zużycia/zniszczenia.*

.......................................................

 

Opinia służby BHP o konieczności wydania nowej odzieży roboczej lub środka ochrony indywidualnej

Przyznanie niekonieczne/konieczne*

…………..........................................

(podpis pracownika służby BHP)

 

Decyzja Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej

Przyznać nieodpłatnie/odpłatnie*

…………………………………………

podpis Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

 

*) Niepotrzebne skreślić

 

 


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2023
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2023 r.

……………………..…………………………………………….

Imię i nazwisko pracownika

 

 

……………………..…………………………………………….
stanowisko pracy

 

 

…………..…………………………………...………….……….

Nazwa oddziału i symbol departamentu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zakupione przeze mnie/przez tutejszy Urząd* środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie zobowiązuję się do użytkowania tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jestem także świadomy, że w razie rozwiązania stosunku pracy na mój wniosek lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z mojej winy, zwrócę tut. Urzędowi procentową kwotę wartości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania.

 

………………….……

podpis pracownika

 


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2023
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2023 r.

…………………………………….

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

KARTA EWIDENCYJNA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

Pan/Pani:………………………………………………………..

departament:……………………………………………………

stanowisko: …………………………………………………….

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres używalności

(miesiące)

Jednostka miary

Data pobrania

Data zdania

(w przypadku wcześniejszego zakupu)

Ilość

Potwierdzenie

Odbioru i Zdania

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zarzadzenie_34_2023.docx)Zarządzenie Nr 34/2023 Marszałka Województwa PodkarpackiegoBIP251 kB2023-03-21 12:592023-03-21 12:59
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 wniosek o wydanie środków ochrony.docx)Zał.2 Wniosek o wydanie środków ochronyBIP213 kB2023-03-21 13:002023-03-21 13:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34 wniosek o wydanie nowych środków.docx)Zał.3 Wniosek o wydanie nowych środków ochronyBIP213 kB2023-03-21 13:012023-03-21 13:01
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34 oświadczenie.docx)Zał.4 OświadczenieBIP213 kB2023-03-21 13:012023-03-21 13:01
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34 karta ewidencyjna.docx)Zał.5 Karta ewidencyjnaBIP213 kB2023-03-21 13:012023-03-21 13:01

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi