Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Marszałek lub wyznaczony przez Marszałka jeden z Wicemarszałków. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu, z głosem stanowiącym, Skarbnik Województwa, z głosem doradczym.

Do udziału w posiedzeniach Zarządu Marszałek może zobowiązać pracowników Urzędu, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

Przewodniczący Sejmiku i jego zastępcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni województwa.

Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Oprócz uchwał, zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

Uchwały Zarządu podpisuje Marszalek lub prowadzący posiedzenie Wicemarszałek.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Marszałka.

Członkom Zarządu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwał Sejmiku, chyba że Sejmik określi zasady wykonywania swojej uchwały.

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.

Protokół posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
Protokół posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia.

 

Autor opracowania:
Joanna Piróg, inspektor, tel. 850 17 86. Data wytworzenia informacji: 02.06.2005 r. Informację wprowadziła: Joanna Piróg

Zatwierdził(a):
Jerzy Wiśniewski

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi