Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Kontrole Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) w roku 2022
lp.
Program operacyjny
nr projektu
Beneficjent/podmiot kontrolowany
Tytuł projektu
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
Wynik weryfikacji
Kwota korekty
 
Organ kontrolujący
Dokument  kończący   kontrolę    
1 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych

Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: część nr 1 – sita laboratoryjne, część nr 2 – waga laboratoryjna.

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 2 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: suszarka laboratoryjna i wagosuszarka brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 3 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów - tokarek brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 4 RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Usługa w zakresie obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (OR-IV.272.2.67.2020) brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
 5 RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Kongresu 590, organizowanego w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 5-6 października 2021 r. (nr postępowania: OR-IV.272.2.3.37.2021) brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
 6  RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16  Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w ramach II części Kongresu 590 organizowanej w Filharmonii Podkarpackiej i Centrum Wystawienniczego – Kongresowym w Jasionce w dniach 4-5 listopada 2021 r.(OR-IV.272.2.31.2021). brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
7 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Opracowanie wydawnictw promujących walory gospodarczo – turystyczne województwa podkarpackiego (nr sprawy: OR-IV.272.2.50.2020). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
8 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Przeprowadzenie działań promujących Województwo Podkarpackie w związku z organizacjąwydarzenia Carpathian Startup Fest 21 (znak sprawy: OR-IV.272.2.38.2021). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
9 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16

Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.  

Dostawa artykułów promocyjnych (OR-IV.272.2.41.2021).

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
10 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.  

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego" (OR-IV.272.2.6.2021).

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
11 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usług cateringowych na rzecz realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
12 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usług organizacji wydarzenia pod nazwą: Forum Nauki i Biznesu. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
13 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji – II postępowanie. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
14 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa i montaż okładziny ściennej stalowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby PCI. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
15 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0038/18 Gmina Błażowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej / GiB.271.40.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.02 KB)
16 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0017/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie / ZP.261.3-INF.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.57 KB)
17 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu / PN.1.2020.PSPR brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.67 KB)
18 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0020/18 Gmina Baligród Rewitalizacja Centrum Baligrodu Budowa kotłowni opalonej zrębką w budynku przedszkola / IV.721.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.47 KB)
 19 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie, Partner: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup fabrycznie nowych i zagregowanych aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferazy (2 szt.) wraz z płynami oraz instalacją i uruchomieniem aparatów i szkoleniem personelu medycznego brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.54 KB)
20 RPO WP RPPK.03.02.00-18-0032/18 Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii Wykonanie termomodernizacji budynku PCM w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 449.82 KB)
21 RPO WP  RPPK.05.01.00-18-0002/21 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II Naruszenie art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 pkt. 3a Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., oraz naruszenie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp 1 341 345,66 IZ RPO WP` pobierz plik (PDF, 442.82 KB)
22 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0007/20 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie  Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Zakup i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn.: Podniesienie efektywności i dostępności e usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450.81 KB)
 23 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  Zakup i dostawa ambulansu transportowego (2 szt.) / EZ/215/18/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 428.81 KB)
24 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0025/18 Gmina Stalowa Wola (Zamawiający: MDK w Stalowej Woli) Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury na płytę rynku, MDK.1.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 412.67 KB)
25 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0021/16 Gmina Zarzecze Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury / 2021/BZP 00240056/01 naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp 123 524,27 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 437.1 KB)
26 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0006/16 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie Budowa windy osobowej w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7 / IV-270-5/2018 naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 13 589,29 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 438 KB)
27 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0025/19 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu / ZUOK/1/12//2020/REK brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 412.55 KB)
28 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0041/16 Gmina Kołaczyce Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach / IKM.271.1.10.2017.PH brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.15 KB)
29 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0024/18 Gmina Lubaczów Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia I Rozbudowa i przebudowa budynku stacji Basznia-Galeria Kolejnictwa; II Przebudowa stacji Basznia Dolna na zaplecze socjalno-sanitarne obserwatorium astronomicznego; III Przebudowa wieży ciśnień w Tymcach i budynku hydrofornii; IV Rozbudowa i przebudowa zabytkowej plebanii na Izbę Pamięci IKM.271.1.10.2017.PH brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.18 KB)
30 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0034/16 Województwo Podkarpackie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.17 KB)
31 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0096/16 Gmina Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.56 KB)
32 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap II  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.73 KB)
33 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap III  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.6 KB)
34 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap IV  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.29 KB)
35 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0001/20 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu - Zdroju poprzez modernizację infrastruktury Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części / FS.ZPN.251.15.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.56 KB)
36 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0023/18 Gmina Ropczyce Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 462.74 KB)
37 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków” – 2 szt. dygestoriów brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 130.55 KB)
38  RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19  Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia „Laboratorium Spiekania” – piecyków do debinfingu ceramicznych ogniw paliwowych: cz. 1 – dostawa suszarek elektrycznych: 2 szt., cz. 2 – dostawa suszarki elektrycznej 1 szt brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 121.74 KB)
39 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0024/18 Gmina Lubaczów Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia Dostawa wyposażenia meblowego i specjalistycznego do tworzonej galerii kolejnictwa, zaplecza socjalno-sanitarnego i obserwatorium astronomicznego / IKR.271.8.2020  brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.63 KB)
40 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0024/18  Gmina Lubaczów  Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia  Dostawa wyposażenia meblowego i specjalistycznego do tworzonej galerii kolejnictwa i obserwatorium astronomicznego / IKR.271.23.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.61 KB)
41 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0024/18  Gmina Lubaczów  Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia Renowacja lokomotywy parowej normalnotorowej typu Ty2-7 na potrzeby ekspozycji przy budynku tworzonej galerii kolejnictwa / ITR.271.1.07.2017  naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 91 631,83 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 437.37 KB)
42 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie - zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-CoV-2
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu (Znak: 1/PSPR SPZ/PN/2019) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.81 KB)
43 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0041/17 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28  Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28  Naruszenie art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  2 129 506,41 zł  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 443.17 KB)
44 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/19  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  Aktualizacja i przeprojektowanie oraz opracowanie dodatkowe w zakresie dostosowania do standardów niepełnosprawności dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku „A” na potrzeby Kliniki Gastroenerologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.17 KB)
45 RPO WP  RPPK.05.01.00-18-0003/20 Województwo Podkarpackie Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450.61 KB)
46  RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20  Województwo Podkarpackie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.7 KB)
47 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0005/20 Gmina Rymanów Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego Wykonanie robót budowlanych – rewitalizacja zabytkowego parku sanatoryjnego w Sanatorium Uzdrowiskowym BAJKA w Horyńcu-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych
województwa podkarpackiego”
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450.73 KB)
48 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0008/19 PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SP ZOZ E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie E-usługi w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ – dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 451.08 KB)
49 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0019/17  MIASTO I GMINA DUBIECKO Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza  brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 452.57 KB)
50 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0005/20 Gmina Rymanów Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w gm. woj. Podkarpackiego. Odtworzenie historycznego charakteru Parku w Rym. Zdroju. Przebudowa sanitariatów w Rym. Zdroju” Naruszenie art. 101 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.63 KB)
51 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0002/21 Województwo Podkarpackie Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 456.35 KB)
52 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0034/18 Gmina Kamień Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kamień oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kamień oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień Naruszenie art. 16 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 96 800,10 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 438.39 KB)
53 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0053/18 Gmina Sokołów Małopolski Zaopatrzenie w wodę w gminie Sokołów Małopolski Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450.06 KB)
54 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji 1. Dostawa drobnego sprzętu fotograficznego i akustycznego na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”.
2. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 121.59 KB)
55 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji – II postępowanie. Dotyczy części nr 1 i 2 oraz umów:
1. Umowa ramowa 67/10/2021 oraz wykonawcze 86/10/2021, 102/10/2021 z ZBIGNIEW KROWICKI zawarte w dniu 22-10-2021 r.
2. Umowa ramowa 64/10/2021 oraz wykonawcze 80/10/2021, 96/10/2021 z RENATA BARTOSZEWICZ zawarte w dniu 22-10-2021 r.
3. Umowa ramowa 62/10/2021 oraz wykonawcze 88/10/2021, 104/10/2021 z MARCIN MARUSZEWSKI zawarte w dniu 22-10-2021 r.
4. Umowa ramowa 61/10/2021 oraz wykonawcze 87/10/2021, 103/10/2021 z IRENEUSZ MAJSTEREK zawarte w dniu 22-10-2021 r.
5. Umowa ramowa 59/10/2021 oraz umowy wykonawcze 82/10/2021, 98/10/2021 z FUNDACJA POZA HORYZONT zawarte w dniu 26-10-2021 r.
6. Umowa ramowa 58/10/2021 oraz umowa wykonawcze 81/10/2021, 97/10/2021 z FUNDACJA POZA HORYZONT zawarte w dniu 26-10-2021 r.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 124.76 KB)
56 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji Zadanie 2. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”. Dotyczy:
1. Umowy ramowej 21/10/2021 oraz wykonawczych 5/10/2021, 73/10/2021, 93/10/2021, 19/11/2021(panel) z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r.
2. Umowy ramowej 20/10/2021 oraz wykonawczych 44/10/2021, 72/10/2021, 92/10/2021 z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r.
3. Umowy ramowej 19/10/2021 oraz wykonawczych 43/10/2021, 71/10/2021, 91/10/2021 z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r.
4. Umowy ramowej 18/10/2021 oraz wykonawczych 42/10/2021, 70/10/2021 z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r.
5. Umowy ramowej 17/10/2021 oraz wykonawczych 41/10/2021, 11/11/2021(panel), 18/11/2021(panel) z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r.
6. Umowy ramowej 33/10/2021 oraz wykonawczych 56/10/2021, 79/10/2021 z ANDRZEJ WIECZOREK z dnia 14-10-2021 r.
7. Umowy ramowej 32/10/2021 oraz wykonawczych 55/10/2021, 77/10/2021 z BARTOSZ SAKOWICZ z dnia 14-10-2021 r.
8. Umowy ramowej 31/10/2021 oraz wykonawczych 54/10/2021, 24/11/2021(panel) z JAROSŁAW PRZYBYŁ z dnia 14-10-2021 r.
9. Umowy ramowej 30/10/2021 oraz wykonawczych 53/10/2021, 10/11/2021(panel) z ZAKŁAD INSTALACJI ENERGETYCZNYCH PROMYK WIESŁAW MAJEWSKI z dnia 14-10-2021 r.
10.Umowy ramowej 29/10/2021 oraz wykonawczej 52/10/2021. z DOMINIK PISARSKI z dnia 14-10-2021 r.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 126.52 KB)
57 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie – Platforma I. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 121.61 KB)
58 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa wraz z montażem wykładziny podłogowej do nowo powstałego budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 121.63 KB)
59 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. Organizacja i obsługa Paneli i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego (OR-IV.272.2.2.2022). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 146.7 KB)
60 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0045/18 Gmina Bukowsko Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno gm. Bukowsko / IK.271.8.2021 naruszenie art. 101, ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 17 944,84 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 444.24 KB)
61 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0013/17 Powiat Rzeszowski Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap / ZDP-6-DZ-373/RPO/2/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.92 KB)
62 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0094/16 Gmina Stary Dzików Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie / ZP.271.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.27 KB)
63 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0078/16 Gmina Grodzisko Dolne Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne - roboty budowlane / RI.271.5.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.9 KB)
 64 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa produktów medycznych jednorazowego użytku dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Naruszenie art. 30 ust. 1-4 ustawy Pzp 427,68 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 443.62 KB)
65 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/19 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.78 KB)
66 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0013/18 Gmina Miejska Przemyśl Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła Zaprojektowanie i budowa/przebudowa przyłączy ciepłowniczych o wysokich i niskich parametrach czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowa węzłów ciepłowniczych i instalacji odbiorczych w częściach wspólnych budynków / ZP.271.2.2.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 435.39 KB)
67 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0001/19 Gmina Ustrzyki Dolne Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” / ZP-271.11.2021 naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 30 765,11 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 436.95 KB)
68 RPO WP RPPK.05.03.00-18-0002/18 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec - Dębica, Etap I Wykonanie robót budowlanych na odcinku Padew – Mielec wraz z budową wiaduktu drogowego w km 289,400 w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” / IREZA3.292.7.2021.a brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.49 KB)
69 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0091/16 Gmina Dębica Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury wraz z remizą OSP w Nagawczynie / ITR.271.1.07.2017  naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  62 717,67 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 436.91 KB)
70 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0002/20 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021 1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – WO ZP.2310.6.2021.PTA, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00066440 z dnia 2021-05-27;
2. Usługa szkoleniowa na temat „Prawno – organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów dofinansowanych z EFS” – WO-ZP.2310.13.2021.EBE, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197729 z dnia 2021-09-30
brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik  (PDF, 166,32  KB)
 71 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0003/20 Województwo Podkarpackie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2021 roku 1. Zapewnienie transmisji online z wydarzeń organizowanych w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Podkarpaciu wraz z organizacją pokazu widowiska z użyciem dronów w Krośnie, ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00111967/01 z dnia 2021-07-13 – nr referencyjny OR-IV.272.2.26.2021, ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00170303/01 z dnia 2021-09-06 – nr referencyjny OR-IV.272.2.30.2021;
2. Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu, ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00116714/01 z dnia 2021-07-16, ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00185052/01 z dnia 2021-09-20 – nr referencyjny OR-IV.272.2.29.2021.
 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF, 170,48  KB)

72 RPO WP  RPPK.10.01.00-18-0004/20 Województwo Podkarpackie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku  1.Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji do budynków przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, ul. Ambrożego Towarnickiego 3A, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie oraz ośrodka socjalnego w Polańczyku (ul. Równa, dz.nr 236/3) oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie, ogłoszenie o zamówieniu nr: 2020/S 235-579544, numer kontraktu OR-IV.273.1.1.2021;
2.Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, ogłoszenie o zamówieniu nr: 2021/S 176-456426, numer kontraktu OR-IV.273.2.44.2021.
 brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 151,71  KB)
73 RPO WP  RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2””  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.09 KB)
 74 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  Dostawa i zakup rękawic medycznych  art. 30 ust. 1-4 ustawy Pzp  909,52 zł IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 455.74 KB)
75 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0002/20 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.81 KB)
76 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0004/20 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej E-usługi w SPZOZ w Kolbuszowej brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.38 KB)
77 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0026/16 Gmina Nowa Sarzyna Poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej Gminy Nowa Sarzyna poprzez modernizację bazy wraz z zagospodarowaniem i zakupem wyposażenia Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Kultury w Łętowni art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 9 132,95 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 436.71 KB)
78 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0028/19 Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej przegubowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, Gmina Ostrów brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.46 KB)
 79 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0045/18 Gmina Miejska Przemyśl Podziemna Trasa Turystyczna Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - wyposażenie / ZP.271.2.1.2021  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF,418.06 KB)
80 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0011/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej Wykonanie dokumentacji do projektu pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku” brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF,412.07 KB)
81 RPO WP  RPPK.11.02.00-18-0049/22  Gmina Besko Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru i inżyniera kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski” / SR.271.15.2022 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF,419.65 KB)
82 RPO WP  RPPK.05.01.00-18-0002/21 Województwo Podkarpackie (Zamawiający Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II” / PZDW/WZP/3052/243?WI/1/2022 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 398.17 KB)
83 RPO WP  RPPK.11.01.00-18-0004/21 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Tytuł projektu: Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Leżajsku
 Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Leżajsku / 261.14.2022 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 441.78 KB)
84 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0025/18 Gmina Stalowa Wola; zamawiający: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli Zakup wyposażenia płyty Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli w ramach projektu pn.: Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli/ MR-AG-3121-3/22 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF,421.73 KB)
85 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0477/17 Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie art.286 ust.3 ustawy Pzp 39 698,91 zł IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 442.6 KB)
86 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji

Przetarg nieograniczony pn. „Remont budynku wraz z wykonaniem instalacji HAVAC przy ul. Lenartowicza 4 w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI-6 DZP.410.16.ALA)

brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 117.51 KB)
 87 RPO WP  RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji  Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby realizacji projektu: Podkarpackie Centrum innowacji. brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF ,130 KB)
88 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/18. UNIWERSYTET RZESZOWSKI, al. Tadeusza Rejtana 16c, 35- 959 Rzeszów. Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych. 1. „Dostawa urządzeń dla potrzeb Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” - POSTĘPOWANIE ZP/UR/203/2020.
2. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, NIE UŻYWANEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB „INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020 - POSTĘPOWANIE ZP/UR/202/2020.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 150 KB)
89 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji 1. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”.
2. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” – II postępowanie.
3. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” - art. 67 ust. 1 pkt. 4) Pzp.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF , 131 KB)
90 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa wraz z montażem tapet i elementów akustycznych do nowo powstałego budynku przy ul. Lenartowicza 6
w Rzeszowie na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF , 130 KB)
91 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji Zadanie 2. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” – część V. Dotyczy: Umowy ramowej 19/10/2021 oraz wykonawczych 43/10/2021, 71/10/2021, 91/10/2021 z: FUNDACJA POZA HORYZONT z dnia 14-10-2021 r. W trakcie kontroli zamówienia ustalono pomniejszenie wydatków kwalifikowanych wymierzone wg. stawki 10%. Wysokość pomniejszenia została wg wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.)
Zamawiający naruszył art. 16 pkt 1 w związku z art. 128 Pzp oraz art. 239 ust.1 Pzp polegające na niezastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i braku wezwania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Brak wezwania spowodował błędne odrzucenie oferty.
- IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 136 KB)
92 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów. Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa Sprzętu multimedialnego i drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 132 KB)
93 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji Zadanie 2. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” – II postępowanie (w zakresie części III postępowania „Biogospodarka oraz żywność”).

W trakcie kontroli zamówienia ustalono pomniejszenie wydatków kwalifikowanych wymierzone wg. stawki 10%. Wysokość pomniejszenia została wg wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.)
Zamawiający naruszył art. 16 pkt 1 w związku z art. 128 Pzp oraz art. 239 ust.1 Pzp polegające na niezastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i braku wezwania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Brak wezwania spowodował błędne odrzucenie oferty.

 

- IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 160 KB)
94 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa i montaż mebli w zabudowie stolarskiej na potrzeby realizacji projektu Podkarpackie Centrum Innowacji (nr postępowania: PCI-6DZP.40.01.2022.ALA) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 131 KB)
95 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji celów Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie – szkolenia dla Platformy P3 (Akademia ProtoLab  – III, IV i V edycja). Nr postępowania: PCI-6DZP.410.09.2022.PBR. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 131 KB)
96 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego Wykonanie i zabudowa stoiska wystawienniczego Województwa Podkarpackiego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 131 KB)
97 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0002/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022 1. Usługa rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego LSI WUP, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00053328 z dnia 2022 02 10, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00103846 z dnia 2022-03-30 – nr referencyjny WO-ZP.2310.1.2022.IMS;
2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00066780 z dnia 2022-02-24, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00113429 z dnia 2022-04-07 – nr referencyjny WO ZP.2310.2.2022.PTA;
3. Usługa szkoleniowa nt. Zarządzanie konfliktem interesów w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00075500 z dnia 2022-03-04, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00120356 z dnia 2022-04-13 – nr referencyjny WO ZP.2310.3.2022.EBE.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 162,05  KB)
 98  RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów – szlifierek i ustawiaka – część nr 1 (nr postępowania 05/2022/PPv1) brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
99  RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Świadczenie usług programistycznych Serwis i Helpdesk dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (nr postępowania PCI-6DZP.410.24.2022.DRE) brak nieprawidłowości -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
100 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego Zakup biletów lotniczych (nr postępowania: OR-IV.272.2.21.2022) brak nieprawidłoości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
101 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16

Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów

 

Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego 1. Dostawa materiałów promocyjnych: Część nr 1 – Wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promujących projekt pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego (OR-IV.272.2.6.2022).
2. Dostawa materiałów promocyjnych: Część nr 6 – wydruk i dostawa wydawnictw promujących walory gospodarczo – turystyczne województwa podkarpackiego
wraz z mapami w formie wkładki (OR-IV.272.2.6.2022).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
102 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów Podkarpackie Centrum Innowacji Dostawa i montaż mebli systemowych i innych elementów wyposażenia (nr sprawy PCI-6DZP.410.13.2022.ALA) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
103 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0009/19 Gmina Miejska Lubaczów Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I” (Znak: RIR.III.271.15.2017) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 480.35 KB)
104 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0026/16 Gmina Nowa Sarzyna Poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej Gminy Nowa Sarzyna poprzez modernizację bazy wraz z zagospodarowaniem i zakupem wyposażenia Wykonanie instalacji i montaż urządzeń systemu monitoringu w budynku Ośrodka Kultury w Łętowni” (Znak: ZP.271.7.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.16 KB)
105 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0026/17 Gmina Jasło Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło Wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (dalej "instalacji OZE" lub "inwestycji") w domach prywatnych, obejmujące ustalenie rozwiązań projektowych, dostawę i montaż urządzeń / ZG.BO.271.1.2022  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.54 KB)
106  RPO WP  RPPK.04.03.01-18-0023/17 Gmina Żurawica  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica / ZPF.I.271.28.2020  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 395.25 KB)
 107  RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0026/17 Gmina Jasło (Zamawiający: Związek Gmina Dorzecza Wisłoki) Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło  Wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii - Część 1. Instalacje kolektorów słonecznych Część 2. Instalacje pomp ciepła / ZG.BO.271.5.2022  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 421.4 KB)
 108  RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0091/16 Gmina Dębica Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcji kultury w Nagawczynie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku o funkcji kultury w Nagawczynie  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 396.01 KB)
 109  RPO WP  RPPK.03.03.01-18-0014/18 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  Instalacje kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych Naruszenie art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp  49 102,80 zł  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 442.37 KB)
 110  RPO WP  RPPK.02.01.00-18-0010/20  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie  Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie  Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie  naruszenie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp  410 102,86 zł  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 445.23 KB)
 111  RPO WP  RPPK.03.03.03-18-0001/18 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” / ZP.ROF.5.2021  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 436.37 KB)
 112  RPO WP  RPPK.05.03.00-18-0001/20 Powiat Przeworski Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów Przebudowa Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” – Etap II / RZ.272.8.2022  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 421.94 KB)
 113  RPO WP  RPPK.04.05.00-18-0002/19  Gmina Cisna „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna / GGiB.IV.271.3.2022  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 422.76 KB)
 114 RPO WP  RPPK.04.03.01-18-0014/17 Gmina Haczów Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka / IIG.271.1.4a.2022  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 420.44 KB)
 115  RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0006/16 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie Projektor kinowy z ekranem na potrzeby Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 421.96 KB)
 116  RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0019/17 Miasto i Gmina Dubiecko Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza / PZP.271.13.2022 naruszenie art. 16 pkt 1 w związku art. 87 ust. 1 i 134 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 241 219,99 zł  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 438.21 KB)
 117  RPO WP  RPPK.03.03.01-18-0013/18 Gmina Miejska Przemyśl Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła  Zaprojektowanie i budowa/przebudowa przyłączy ciepłowniczych o wysokich i niskich parametrach czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowa węzłów ciepłowniczych i instalacji odbiorczych w częściach wspólnych budynków, ZP.271.2.5.2021  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 413.16 KB)
 118  RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16 Gmina Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – etap V Widownia składana  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 422.24 KB)
 119  RPO WP  RPPK.05.03.00-18-0002/18 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec - Dębica, Etap I Zaprojektowanie robót na odcinku Padew-Mielec oraz zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec-Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec - Dębica  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP  pobierz plik (PDF, 397.16 KB)
120 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0096/16 Gmina Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – etap V Roboty budowlane Naruszenie art. 273 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 128 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 23 037,88 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 437.13 KB)
121 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0002/18 Gmina Leżajsk Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk Budowa budynku usługowego - Domu Kultury i garażu OSP w Starym Mieście brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 395.69 KB)
122 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0078/16 Gmina Grodzisko Dolne Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOK-u w Grodzisku Dolnym i przy budynku Biblioteki w Grodzisku Górnym - roboty budowlane / RI.271.11.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, )
123 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0022/18 Gmina Miejska Przeworsk Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk Wyposażenie płyty Rynku w Jarosławiu w sprzęt i wyposażenie bezpośrednio związane funkcją: miejsca handlowe, wystawiennicze, tematyczne do organizacji wydarzeń kulturalno-tematycznych brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.42 KB)
124 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0053/18 Gmina Sokołów Małopolski Zaopatrzenie w wodę w gminie Sokołów Małopolski Budowa odcinków sieci wodociągowej na osiedlu Północ II brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450 KB)
125 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0096/16 Gmina Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – etap V Nagłośnienie, oświetlenie i technika sceniczna brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.44 KB)
126 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0006/16 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie System nagłośnieniowy do sali widowiskowo-kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.78 KB)
127 RPO WP  RPPK.02.01.00-18-0024/20 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 420.59 KB)
128 RPO WP  RPPK.03.01.00-18-0044/17 Miasto Tarnobrzeg Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega  Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.5 KB)
129 RPO WP  RPPK.05.03.00-18-0001/22 Województwo Podkarpackie Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II Dostawa taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.02 KB)
130 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0016/19 Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomienie e-usług w ramach projektu: „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku”/ ZP/PN/1/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 508.17 KB)
131 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0094/16 Gmina Stary Dzików Przebudowa i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie w ramach projektu pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie”/ ZP.271.3.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.72 KB)
132 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0024/16 Gmina Brzostek Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu / IZP.271.16.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.06 KB)
133 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0005/18 Gmina Niwiska Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewaloryzacja historycznego parku w Niwiskach wraz z budową oświetlenia / SI.271.8.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.46 KB)
134 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0008/16 Gmina Ustrzyki Dolne Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych / ZP.271.23.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.3 KB)
135 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0001/21 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem/ZPF.271.23.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 507.42 KB)
136 RPO WP RPPK.11.02.00-18-0015/22 Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum Medycznego w Łańcucie poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum Medycznego w Łańcucie poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii / SZP/380/23/2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 515.5 KB)
137 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0016/20 Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, WPSP.DZP-383/1/PN/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 508.47 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi