Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: 
 wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, 
 wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
 przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, 
 wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. 
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2008 r. przyjęty Uchwałą Nr VIII/273/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił: 
• Plan dochodów 682.931.817,- zł 
• Plan wydatków 603.822.431,- zł 
• Planowany deficyt 2.789.020,- zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.789.020,- zł 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 10.154.896,- zł 
w tym z tytułu: 
- spłat udzielonych pożyczek 930.000,- zł 
- kredytu długoterminowego 9.224.896,- zł 
• Plan rozchodów w kwocie 92.053.302,- zł 
w tym z tytułu spłaty: 
- rat kredytów długoterminowych zaciągniętych 
w latach ubiegłych 10.154.896,- zł 
- pożyczki na prefinansowanie programów 
i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 81.898.406,- zł 
W trakcie 2008 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. 
Na dzień 31.12.2008 r. budżet po zmianach wynosił: 
• Plan dochodów 714.537.253,- zł 
• Plan wydatków 680.260.939,- zł 
• Planowany deficyt 22.184.903,- zł 
• Plan przychodów na sfinansowanie 
planowanego deficytu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 22.184.903,- zł 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł 
w tym z tytułu: 
- spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.562.500,- zł 
• Plan przychodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 684.525,- zł 
• Plan rozchodów wynosił 61.720.742,- zł 
w tym z tytułu: 
- spłaty rat kredytów z lat ubiegłych 4.575.000,- zł 
- spłaty pożyczki na prefinansowanie 57.145.742,- zł 
Budżet za 2008 r. został wykonany w 97,8% w zakresie dochodów i 95,0% w zakresie wydatków i wynosił: 
• Wykonanie dochodów 698.590.565,- zł 
• Wykonanie wydatków 646.018.738,- zł 
• Wykonanie przychodów 36.632.856,- zł 
w tym z tytułu: 
- zaciąganej pożyczki na prefinansowanie 9.166.198,- zł 
z tego pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł 
- spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych 27.454.158,- zł 
• Wykonanie rozchodów 70.886.935,- zł 
w tym z tytułu: 
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł 
- spłaty pożyczki na prefinansowanie 66.311.935,- zł 
z tego: pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł

Wynik po rozliczeniu roku 2008 r. + 18.317.748,- zł.

Część tabelaryczna

Część opisowa 

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności województwa podkarpackiego za 2008 rok


Autor opracowania:
Anna Szynal 
tel.: (017) 850 1742 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wprowadził(a): 
Administrator BIP
tel.: 17 8676932
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi