Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art.267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa za 2010 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2010 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: 
- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, 
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, 
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, 
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2010 r. przyjęty Uchwałą Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2009 r. wynosił:

 • Plan dochodów 752.407.786,-zł 
 • Plan wydatków 923.380.598,-zł, 
 • Planowany deficyt 170.972.812,-zł 
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 170.972.812,-zł 
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 4.575.000,-zł 
 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych4.575.000,-zł

W trakcie 2010 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2010 r. budżet po zmianach wynosił:

 • Plan dochodów 884.791.099,-zł
 • Plan wydatków 1.033.476.850,-zł, 
 • Planowany deficyt 148.685.751,-zł 
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 148.685.751,-zł 
  w tym z tytułu:
  • zaciąganego kredytu długoterminowego 42.016.688,-zł
  • pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 102.800.000,-zł
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.869.063,-zł
 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 4.575.000,-zł
 • Plan przychodów na udzielenie pożyczki długoterminowej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.000.000,-zł
 • Plan rozchodów 6.575.000,-zł 
  w tym z tytułu:
  • spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,-zł
  • udzielanej pożyczki długoterminowej 2.000.000,-zł

Budżet za 2010 r. został wykonany w 100,25% w zakresie dochodów i w 94,80 % w zakresie wydatków i wynosił:

 • Wykonanie dochodów 887.015.112,-zł
 • Wykonanie wydatków 979.695.587,-zł
 • Wykonanie przychodów 128.669.063,-zł 
  w tym z tytułu: 
  • zaciągniętego kredytu długoterminowego 20.000.000,-zł
  • pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 102.800.000,-zł
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.869.063,-zł
 • Wykonanie rozchodów 6.575.000,-zł 
  w tym z tytułu: 
  • spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,-zł
  • udzielonej pożyczki długoterminowej 2.000.000,-zł

Wynik po rozliczeniu roku 2010 + 29.413.588,-zł

dol Do pobrania:

 
Wprowadził(a): 
Karol Tworz
tel.: 17 8676952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi