Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2011 ROK 

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa za 2011 r. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. 
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

 

  • wykonania dochodów według działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,

 

  • wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
  • wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
  • wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań 
w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu. 


Budżet Województwa Podkarpackiego na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. wynosił:

• Plan dochodów 1.082.431.599,- zł, 
• Plan wydatków 1.188.498.319,- zł, 
• Planowany deficyt 106.066.720,- zł, 
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 106.066.720,- zł, z tytułu:

 zaciąganego kredytu długoterminowego 29.023.493,- zł, 
 pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 67.800.000,- zł, 
 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.493.227,- zł, 
 spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 750.000,- zł,

• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 8.575.000,- zł, 
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 8.575.000,- zł.

W trakcie 2011 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2011 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów 949.887.884,- zł, 
• Plan wydatków 1.042.956.427,- zł, 
• Planowany deficyt 93.068.543,- zł, 
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 93.068.543,- zł, 
w tym z tytułu: 
- zaciąganego kredytu długoterminowego 6.351.471,- zł, 
- pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku 
Rozwoju Rady Europy (CEB) 67.800.000,- zł, 
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 687.500,- zł, 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18.229.572,- zł, 
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.575.000,- zł, 
• Plan przychodów na udzielenie pożyczki długoterminowej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.500.000,- zł, • Plan rozchodów 11.075.000,- zł, 
w tym z tytułu: 
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 8.575.000,- zł, 
- udzielanej pożyczki długoterminowej 2.500.000,- zł.

Budżet za 2011 r. został wykonany w 97,88% w zakresie dochodów i w 92,28% 
w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów 929.774.711,- zł, 
• Wykonanie wydatków 962.474.821,- zł, 
• Deficyt 32.700.110,- zł, 
• Wykonanie przychodów 104.252.559,- zł, 
w tym z tytułu: 
- zaciągniętego kredytu długoterminowego 6.351.471,- zł, 
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku 
Rozwoju Rady Europy (CEB) 67.800.000,- zł, 
- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 687.500,- zł, 
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29.413.588,- zł, 
• Wykonanie rozchodów 11.075.000,- zł, 
w tym z tytułu: 
- spłaty rat kredytów długoterminowych 
zaciągniętych w latach ubiegłych 8.575.000,- zł, 
- udzielonej pożyczki długoterminowej 2.500.000,- zł,

Wynik po rozliczeniu osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków roku 2011 60.477.449,- zł.

Do pobrania:

Wprowadził(a): 
Karol Tworz
tel.: 17 8676952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi