Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

UCHWAŁA  Nr XXXIII / 368 / 04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r.

Na podstawie  art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63  ust. 1  ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  województwa  /Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./  oraz  art. 109 ,  art. 122 ,  art. 124  i  art. 128  ust. 2  pkt 1  ustawy z  dnia  26 listopada 1998 r.  o  finansach  publicznych  /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148  z późn.   zm./

–  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r. w kwocie: 280.071.085,- zł,  na którą składają się:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie: 5.915.000,- zł, z tego:

a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 5.560.000,- zł,

b)     w dz. 710 – Działalność usługowa  w  kwocie: 224.000,- zł,

c)     w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 9.000,- zł,

d)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie:122.000,- zł.

2) Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  inwestycje  i  zakupy inwestycyjne  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania zlecone ustawami  realizowane  przez  samorząd  województwa  w dz. 010 – Rolnictwo  i  łowiectwo  w  kwocie: 4.000.000,- zł.

3)     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego w dz.600 – Transport i łączność w kwocie: 8.611.400,- zł.

4)     Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.211.000,- zł.

5)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 50.000,- zł.

6)     Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 1.933.000,- zł.

7)     Udziały  Województwa w  podatkach stanowiących  dochód  budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od  osób fizycznych  i od  innych  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 95.318.276,-zł, z tego:
a)  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 19.318.276,- zł,

b)     z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 76.000.000,- zł.

8)     Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne  rozliczenia  w  kwocie: 113.099.094,- zł.

9)     Dochody  uzyskiwane  przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki budżetowe  w  kwocie: 950.000,- zł, z  tego:

a)     w  dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w  kwocie: 153.000,- zł,

b)     w  dz. 600 – Transport i łączność w  kwocie: 50.000,- zł,

c)      w  dz. 710 – Działalność usługowa w  kwocie: 600.000,- zł,

d)  w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 62.000,- zł,

e)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie:85.000,- zł.

10)       Odsetki od środków finansowych  województwa  gromadzonych na rachunkach  bankowych  w  dz. 758  –  Różne rozliczenia  w  kwocie:700.000,- zł.

11)       Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 2.974.500,- zł.

12)       Pozostałe dochody  w  kwocie: 18.769.745,- zł, z  tego:

a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie:    7.004.745,- zł,

b)     w dz. 600 – Transport  i  łączność w  kwocie : 100.000,- zł,

c)      w dz. 700 – Gospodarka  mieszkaniowa w  kwocie : 10.150.000,- zł,

d)     w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 1.500.000,- zł.

e)     w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:15.000,- zł.

13)       Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 26.539.070,- zł, z tego:

a)     w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 4.306.397,- zł,

b)     w dz. 600 – Transport  i  łączność w  kwocie : 17.800.000,- zł,

c)      w dz. 730 – Nauka w kwocie: 130.000,- zł,

d)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 1.695.000,- zł,

e)     w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie: 6.000,- zł,

f)        w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie: 330.385,- zł,

g)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 452.650,- zł,

h)      w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 1.818.638,- zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Ustala  się  plan  wydatków  budżetu  Województwa  Podkarpackiego na 2005 r. w kwocie: 348.830.692,- zł,  na  którą  składają się:
1) Wydatki  bieżące  w  kwocie :  220.495.580,- zł, w  tym: 

a)     wynagrodzenia  i  pochodne:  62.393.393,- zł,

b)     dotacje: 105.926.162,- zł,

c)      wydatki na  obsługę długu  jednostki samorządu  terytorialnego:3.000.000,-zł,

d)     wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 4.800.000,- zł,

e)     pozostałe wydatki bieżące: 44.376.025,- zł,

2) Wydatki  majątkowe  w  kwocie : 128.335.112,- zł.

2.      Szczegółowy  podział  wydatków  stanowi  załącznik  Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala  się  deficyt  budżetu  na koniec roku 2005 r. w  wysokości:68.759.607,- zł.

§ 4

1.      Ustala się rozchody w kwocie: 5.250.000,- zł z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących z zakresu:

1)     utrzymania infrastruktury drogowej,

2)     kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.

2.      Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

3.      Rozchody o których mowa w ust. 1 pokryte będą dochodami własnymi.

§ 5

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 74.009.607,- zł, w  tym  deficytu  budżetowego w kwocie: 68.759.607,- zł ustala się pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów  realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6

1.      Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.370.000,- zł.

2.      Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 9.826.000,- zł, w tym z przeznaczeniem:

1)     na odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych – 1.100.000,- zł,

2)     na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa – 3.226.000,- zł.

3)     na zadanie pn. Przebudowa, nadbudowa z rozbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie  – 5.000.000,- zł,

4)     na pomoc szpitalom w przypadku  awarii sprzętu  medycznego  –500.000,- zł.

§ 7

1.      Wyodrębnia się wydatki na 2005 r. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 85.640.085,- zł.

2.      Wykaz  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 23.928.532,- zł, w tym dla:

1) instytucji kultury w kwocie:  23.028.532,- zł,

2) samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 900.000,- zł.

2.  Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik  Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 9

1.      Określa się dotacje na realizację działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie: 21.853.041,- zł.

2.      Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

1.      Określa się dotacje na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 2.686.656,- zł.

2.      Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

1.      Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości:57.457.933,- zł.

2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12

1.      Ustala się ogólną kwotę dotacji na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 200.000,- zł.

2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr  8 do niniejszej uchwały.

§ 13

1.       Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych:
1) Przychody: 9.448.500,- zł,
2) Wydatki: 9.448.500,- zł.

2.      Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 9 do  niniejszej  uchwały.

§ 14

1.  Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  środków  specjalnych:

1) Przychody: 4.592.004,- zł,

2) Wydatki: 4.592.004,- zł.

2. Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 10 do  niniejszej  uchwały.

§ 15

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  funduszy  celowych:

1) Fundusz  Ochrony  Gruntów  Rolnych :

a) Przychody: 5.580.000,- zł,

b) Wydatki:  5.580.000,- zł.

 2) Fundusz  Gospodarki   Zasobem  Geodezyjnym  i   Kartograficznym:

a) Przychody: 4.897.000,- zł,

b) Wydatki: 4.897.000,- zł.

 

§ 16

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:

   1) Dochody: 9.915.000,- zł,

   2) Wydatki: 9.915.000,- zł.

2. Zestawienie  dochodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 
Nr  11  do  niniejszej  uchwały.

§ 17

1.      Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych  realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1)     Dochody: 4.235.500,- zł,

2)     Wydatki: 4.235.500,- zł.

2.      Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 o niniejszej uchwały.

§ 18

1.      Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu polegających na zwiększaniu wynagrodzeń i wydatków majątkowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.

3.      Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4.      Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat kredytów w wysokości:5.250.000,- zł zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu:
1)  utrzymania  infrastruktury  drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.

5.      Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie: 74.009.607,- zł.

6.      Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.

§ 19

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu województwa na kwotę: 10.000.000,- zł.

§ 20

Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2005 roku obciążające budżet roku 2006 na kwotę: 2.000.000,- zł.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 22

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik 1 Zestawienie planu dochodów na 2005 r. wg działów i źródeł

Załącznik Nr 2 Szczegółowy podział wydatków

Załącznik Nr 3 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 Szczegółowy podział dotacji podmiotowych

Załącznik Nr 5 Dotacje na realizację działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Załącznik Nr 6 Podział dotacji na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa 

Załącznik Nr 7 Podział dotacji przedmiotowych 

Załącznik Nr 8 Podział dotacji na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Załącznik Nr 9 Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005 

Załącznik Nr 10 Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005

Załącznik Nr 11 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa podkarpackiego ustawami 

Załącznik Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Wprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi