Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

UCHWAŁA Nr VII / 53 /03 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r.


Na podstawie art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1590 z pózn. zm./ oraz art. 109 , art. 122 , art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ - Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. w kwocie: 271.623.175,-zł , na którą składają się:

 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
  samorząd województwa w kwocie: 42.519.000,-zł, z tego: 

  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 6.368.000,- zł,
  2. w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie: 35.906.000,- zł,
  3. w dz. 710 - Działalność usługowa w kwocie: 244.000,- zł,
  4. w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie: 1.000,- zł.
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
  przez samorząd województwa w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 6.700.000,-zł.
 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
  własnych samorządu województwa w kwocie: 37.180.000,-zł, z tego: 

  1. w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 20.853.000,- zł,
  2. w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie: 12.313.000,- zł,
  3. w dz. 630 - Turystyka w kwocie: 155.000,- zł,
  4. w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie: 114.000,- zł,
  5. w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie: 1.044.000,- zł, 
  6. w dz. 853 - Opieka społeczna w kwocie: 2.701.000,- zł.
 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
  inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie: 13.168.000,- zł, z 
  tego: 

  1. w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie : 5.268.000,- zł,
  2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie : 600.000,- zł,
  3. w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie : 2.800.000,- zł,
  4. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 4.500.000,- 
   zł.
 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
  sektora finansów publicznych w kwocie: 568.500,- zł, z tego: 

  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 478.500,- zł,
  2. w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 90.000,- zł.
 6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
  publicznych w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 
  140.000,- zł.
 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania 
  bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
  terytorialnego w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 
  1.143.000,- zł.
 8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 - 
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 50.000,- zł.
 9. Udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w dz. 
  756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
  posiadających osobowości prawnej w kwocie: 19.649.528,-zł, z tego: 

  1. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 17.149.528,-zł,
  2. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 2.500.000,-zł.
 10. Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie: 96.566.047,- zł.
 11. Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe w 
  kwocie: 1.115.000,- zł, z tego: 

  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 265.000,- zł,
  2. w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie: 50.000 ,- zł,
  3. w dz. 710 - Działalność usługowa w kwocie: 600.000,- zł,
  4. w dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie: 200.000,- zł.
 12. Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych 
  w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie: 700.000,- zł.
 13. Pozostałe dochody w kwocie: 52.124.100,- zł, z tego:

  1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 47.250.000,- zł,
  2. w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie : 80.000,- zł,
  3. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 4.610.000,- zł,
  4. w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie : 184.100,- zł.

§ 2

Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r. w kwocie: 
289.048.788,- zł na którą składają się: 1. Wydatki bieżące w kwocie : 194.128.788,- zł,

  w tym : 


  1. wynagrodzenia i pochodne: 57.346.648,- zł,
  2. dotacje: 75.452.778,- zł,
  3. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:1.740.000,- 
   zł,
  4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 
   terytorialnego: 2.177.120,- zł,
  5. pozostałe wydatki bieżące: 57.412..242,- zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie : 94.920.000,- zł. Szczegółowy podział wydatków 
  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3


Ustala się deficyt budżetu na koniec roku 2003 r. w wysokości: 17.425.613,- 
zł.


§ 4 1. Ustala się rozchody w kwocie 3.250.000,- zł, z tytułu spłaty rat kredytów 
  długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków 
  bieżących z zakresu: 

  • utrzymania infrastruktury drogowej,
  • kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
 2. Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 w § 992 - Spłaty 
  otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
 3. Rozchody o których mowa w ust. 1 pokryte będą dochodami własnymi.

§ 5


Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 
w wysokości 20.675.613,- zł, w tym deficytu budżetowego w kwocie 17.425.613,- 
zł, ustala się: • kredyt długoterminowy w wysokości - 19.275.613,- zł, w § 952 - Przychody 
  z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 • przychody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości - 1.400.000,-zł, w § 
  951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

§ 6 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.200.000,- zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe ogółem w kwocie: 12.750.000,- zł, w tym: z przeznaczeniem 
  na:

  1. realizację prestiżowych, znaczących dla kultury województwa, regionu 
   i kraju przedsięwzięć kulturalnych w kwocie: 50.000,- zł,
  2. zabezpieczenie planowanego poręczenia kredytu dla szpitali w kwocie: 
   400.000,- zł,
  3. udział własny samorządu w realizacji Programu PHARE 2000, 2001, 2002 
   w kwocie: 12.000.000,- zł,
  4. zabezpieczenie odpraw dla pracowników likwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych 
   w Rymanowie Zdroju w kwocie: 300.000,- zł.

§ 7


Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego 
w kwocie: 12.330.000,- zł. Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim stanowi 
załącznik Nr2 do niniejszej uchwały.


§ 8


Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 23.648.533,- zł, 
w tym dla: 1. instytucji kultury w kwocie: 22.208.533,- zł,
 2. samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 1.440.000,- zł.

  Szczegółowy podział dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
  uchwały.


§ 9


Określa się dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na cele 
publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 3.605.245,- 
zł. Podział dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych stanowi 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 10


Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 48.199.000,- zł. 
Podział dotacji przedmiotowych oraz ich zakres określa 

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 11


Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych : 1. Przychody: 10.000.000,- zł,
 2. Wydatki: 10.000.000,- zł.

  Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej 
  uchwały.


§ 12


Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych: 1. Przychody: 2.005.483,- zł,
 2. Wydatki: 2.005.483,- zł.

  Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej 
  uchwały.


§ 13


Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych: 1. Przychody: 4.968.200,- zł,
 2. Wydatki: 4.968.200,- zł.

  Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej 
  uchwały.


§14


Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych: 1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych : 

  1. Przychody: 6.370.000,- zł,
  2. Wydatki: 6.370.000,- zł.
 2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 

  1. Przychody: 1.825.000,- zł,
  2. Wydatki: 1.825.000,- zł.

§15


Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej: 1. Dochody 49.219.000,- zł,
 2. Wydatki 49.219.000,- zł.

  Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego 
  ustawami stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 16 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających 
  na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach 
  działów, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
 2. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych 
  na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu 
  województwa.
 3. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat kredytów w wysokości: 3.250.000,- 
  zł zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu: 

  • utrzymania infrastruktury drogowej,
  • kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
 4. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu 
  kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 
  dochodach w kwocie: 19.275.613,- zł.


§ 17


Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd 
Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu 
budżetu województwa na kwotę: 2.000.000,- zł.


§ 18


Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania w 2003 roku obciążające budżet roku 2004 na kwotę: 1.000.000,- 
zł.


§ 19


Określa się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji, jakich może udzielić 
Województwo Podkarpackie - na kwotę: 5.500.000,- zł.


§ 20


Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Województwa.


§ 21


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Rewizyjnej.

§ 22


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


I. Wykaz załączników do uchwały budżetowej:
1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy podział wydatków
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim
3. Załącznik Nr 3 - Szczegółowy podział dotacji podmiotowych
4. Załącznik Nr 4 - Podział dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa
5. Załącznik Nr 5 - Podział dotacji przedmiotowych
6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2003 
7. Załącznik Nr 7 - Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 
8. Załącznik Nr 8 - Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2003 
9. Załącznik Nr 9 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa podkarpackiego ustawami

II. Objaśnienia do uchwały budżetowej
1. Objaśnienia do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 rok w zakresie dochodów.
2. Objaśnienia do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 rok w zakresie wydatków.
Objaśnienia do wydatków majątkowych
Objaśnienia do przychodów i wydatków.

Wprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi