http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Sprawozdania z wykonania budżetu

Filtr

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na przewodników górskich w dniu 12 lipca 2019 r. rozpocznie się o godz. 8.30 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (II piętro).

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar BESKIDÓW.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

|
[NW] Krzysztof Szklanny

ul. Hetmańska 4/3        

35-045 Rzeszów

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 500 000,00 zł (100% - 3 500 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 3 500 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3 500 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 1 000,00 zł.

 

Zarząd Spółki:

Krzysztof Staszewski               Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Paweł Wais                            Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Kwaśnik                          Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesława Sawczak                   Sekretarz Rady Nadzorczej

 

---------------------------------------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. 1.Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. 2.Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dniaczerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamioraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

 

§ 2

 1. 1.Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
 2. 2.Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  1)dla Prezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych miesięcznie,
  2)dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych miesięcznie.
 3. 3.Do dnia 30 czerwca 2017 roku wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset) złotych miesięcznie.

 

§ 3

 1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
 2. W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacjirozliczania nie publikuje się.
 3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorczaoparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
 4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
 5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutoriumwykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 4

 1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a takżerazie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

 

§ 5

 1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji,także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
 2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

 

§ 6

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzeniakonieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcjijakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

 

---------------------------------------

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 8/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej o następującej treści:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 33 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W okresie do 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pobiera wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

 

---------------------------------------

TRASA I SPOSÓB OCENIANIA - Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 18-19 maja

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 17-19 maja 2018 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

|
[DT] Dariusz Dozd

Województwo Podkarpackie działając w imieniu własnym oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gminy Miasto Rzeszów, działając na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że rozpoczyna proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ – PKA”. Wszyscy zainteresowani od 29.05.2017r. do 19.06.2017 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag  i wniosków w ramach konsultacji społecznych.

Egzamin dla Przewodników Górskich Beskidzkich na rozszerzenie uprawnień

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia)