Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przypomina, że z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, dotyczące:

  • zezwolenia na zbieranie,
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do wyżej wskazanego terminu posiadacz odpadów jest zobowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do dnia 23 stycznia 2016 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.