Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z załącznikiem, którym jest Plan Inwestycyjny oraz projekt Prognozy oddziaływania na środowisko

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w związku z zapisami art. 36 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm ) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) udostępnia:

- projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z załącznikiem, którym jest Plan Inwestycyjny

- projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Uwagi i wnioski do ww. projektów dokumentów może składać każdy w terminie od 28 września 2020 r. do 20 października 2020 r.

- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

- ustnie do protokołu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie;

- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w tytule: dot. aktualizacji WPGO) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.