Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach
i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 i lata kolejne składa się  wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.

 

Sprawozdania złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi w formie pomocy de minimis, wprowadzający na rynek krajowy opakowania w ilości nie przekraczającej 1 Mg oraz baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
w ilościach określonych w przepisach szczegółowych, wymagane dokumenty składają w wersji papierowej do dnia 15 marca każdego roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.