Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydali opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanych zmian dokumentu pn.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W projekcie zmiany RPO WP 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2017 r. zamierza się wprowadzić następujące zmiany:

- umożliwienie w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka realizację projektów wynikających z realizacji inicjatywy Lagging Regions, tj. utworzenie i funkcjonowanie Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz projektu pilotażowego dotyczącego wspólnego zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze ROF,

- modyfikacje zapisów Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna w Priorytecie Inwestycyjnym 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dotyczących utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących naukę.

Mając na względzie wielkość obszaru oraz skalę modyfikacji, a także fakt, iż aktualizacja opracowania wynika z niewielkich zmian w stosunku do wcześniejszych zapisów pierwotnego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o odstąpieniu.pdf)Ogłoszenie o odstąpieniuBIP2291 kB2017-07-20 11:222017-07-20 11:22
Pobierz plik (Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.pdf)Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieBIP2214 kB2017-07-20 11:222017-07-20 11:22
Pobierz plik (Opinia sanitarna Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)Opinia sanitarna Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora SanitarnegoBIP2638 kB2017-07-20 11:222017-07-20 11:22