Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 poz. 913 z późn. zm.), art. 46 pkt 2, art. 48 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości, iż odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 459/9634/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zaprojektowane zmiany zostaną uwzględnione w dokumencie RPO WP 2014-2020, który zostanie przyjęty uchwałą ZWP po wydaniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zmieniającej RPO WP 2014-2020.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WP 2014-2020 zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, po uznaniu, że realizacja projektowanych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany RPO WP 2014-2020 w formie ogłoszenia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stronie BIP Województwa Podkarpackiego oraz Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (http://www.rpo.podkarpackie.pl/).

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ 21.09.2018r..pdf)Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ 21.09.2018r..pdfBIP293 kB2018-09-25 13:052018-09-25 13:05
Pobierz plik (Opinia sanitarna PPWIS z dnia 21.08.2018r..pdf)Opinia sanitarna PPWIS z dnia 21.08.2018r..pdfBIP177 kB2018-09-25 13:052018-09-25 13:05
Pobierz plik (Pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia 11.09.2018r..pdf)Pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia 11.09.2018r..pdfBIP107 kB2018-09-25 13:062018-09-25 13:06