Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 46 ust. 2, art. 48 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości, iż odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 136/3122/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 139/3151/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2020 r.

Zaprojektowane zmiany zostaną uwzględnione w dokumencie RPO WP 2014-2020, który zostanie przyjęty uchwałą ZWP po wydaniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej zmieniającej RPO WP 2014-2020.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WP 2014-2020 zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany RPO WP 2014-2020 w formie ogłoszenia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stronie BIP Województwa Podkarpackiego oraz Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (http://www.rpo.podkarpackie.pl/).

Załączniki: