Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej - treść uchwały

Zalącznik do uchwały - Program ochrony powietrza dla strefy jasielskiej

Waloryzacja terenu Powiatu Jasielskiego w zakresie rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM10 - pobierz mapy

 
 
Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej przyjętego Uchwałą nr XLII/805/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy jasielskiej"