http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - PROJEKT (luty 2020)

|
[OS] Michał Herdzik

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych – PROJEKT (luty 2020)