w sprawie przyjęcia na najbliższej sesji Sejmiku stanowiska w sprawie nowego rozporzadzenia Komisji Europejskiej tzw. wyłączeń blokowych.