w sprawie odstępstwa od zakazu likwidowania (wycinki) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na działkach rolnych położonych na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.