w sprawie programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.

w sprawie dofinansowania Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Bronisława Markiewicza w Brzozowie.

w sprawie liczby zatrudnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

w sprawie bieżącej sytuacji w Uzdrowisku Rymanów Zdrój.

w sprawie informacji na temat odpraw na zakończenie kadencji członków Zarządu Województwa, którzy ponownie zostali wybrani do Zarządu Województwa nowej kadencji.

w sprawie informacji na temat średnich zarobków pracowników podkarpackich muzeów podległych Marszałkowi Województwa oraz kwot przeznaczonych na podwyżki dla pracowników tych muzeów w rozbiciu na poszczególne jednostki.

w sprawie budowy obwodnicy Kolbuszowej i Weryni  w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 875 Mielec – Leżajsk.

w sprawie informacji na temat zakończenia projektu realizowanego w ramach RPO WP – Podkarpackiego Systemu e- Administracji Publicznej.

w sprawie informacji na temat zakończenia projektu realizowanego w ramach RPO WP – Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej.

w sprawie zawiadomienia o majątkowej szkodzie wielkich rozmiarów wyrządzonej przez byłego Inżyniera Kontraktu i Projektanta w związku z budową CWK Województwa Podkarpackiego.