Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896) powinien:

 • posiadać tytuł zawodowy lekarza;
 • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • posiadać co najmniej osiem lat pracy w zawodzie;

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • prawo wykonywania zawodu;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal);
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa;
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, (na żądanie komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów).

Dokumenty należy przesłać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w BIP Urzędu Marszałkowskiego na adres:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

lub złożyć w tym samym terminie na w/w adres w sekretariacie WSPR (p. 43), decyduje data wpływu do sekretariatu. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adnotację: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ”.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w dniu 06.04.2017r. w siedzibie WSPR w Rzeszowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w pod nr tel. 0-17 85 26 600.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie WSPR w godzinach pracy od 07.00 do 14.35 tel. (17) 85 26 253 lub (17) 85 26 600.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie_konkurs.pdf)Ogloszenie_konkurs.pdf597 kB