Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ KLINIKI GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60
Sekretariat Szpitala

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:
„Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Kliniki Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekcji Organizacji i Szkoleń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, tel. 17 86 64 709, pokój nr 31.

Załączniki:
Pobierz plik (polozna_oddzialowa_Ginekologia_i_Poloznictwo_KSW2.pdf)Ogłoszenie o konkursie466 kB