Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn. zm.).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w kopercie zamkniętej z podaniem zwrotnego adresu z adnotacją:

Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

na adres:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 18
37-500 Jarosław

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu można uzyskać w siedzibie Szpitala.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie (należy z sobą zabrać oryginały dokumentów jeżeli w ofercie kandydat złożył odpisy).

Przewidywane rozstrzygnięcie postępowań konkursowych nastąpi 14 dni od terminu wyznaczonego na składanie dokumentów.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie_XI.pdf)Ogłoszenie o konkursie[OZ] Renata Midura197 kB2017-05-30 10:452017-05-30 10:45