Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu
NA STANOWISKO Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej Kliniki Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina w  Rzeszowie
informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko
PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ
KLINIKI GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie w ciągu 30 dni, począwszy od dnia pierwotnie przewidzianego jako termin rozstrzygnięcia konkursu (licząc 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. 12.10.2017r.), czyli nie później niż do dnia 13.11.2017r.


Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ KLINIKI GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r, poz. 182) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina
35-055 Rzeszów
ul. Szopena 2
Sekretariat Szpitala

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Kliniki Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Dziale Planowania Organizacji i Nadzoru Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, tel. 17 8666007 pokój nr 19.