Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ponownie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896) powinien:

 • posiadać tytuł zawodowy lekarza;
 • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • posiadać co najmniej osiem lat pracy w zawodzie;

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • prawo wykonywania zawodu;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal);
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa;
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu, lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, (na żądanie komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów).

Dokumenty należy przesłać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w BIP Urzędu Marszałkowskiego na adres:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

lub złożyć w tym samym terminie na w/w adres w sekretariacie WSz w Tarnobrzegu, decyduje data wpływu do sekretariatu. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adnotację: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ”.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać w pod nr tel. 0-15 812 32 50.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie WSz w godzinach pracy od 07.00 do 14.35 tel. (15) 812 30 01.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-o-konkursie-WSTbg-z-ca-dyr-ponowne.pdf)Ogłoszenie o konkursie567 kB