Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9     37-710 Żurawica
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w kopercie zamkniętej z podaniem zwrotnego adresu z adnotacją:

Konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

na adres:

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9, 37-710 Żurawica

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy można uzyskać w siedzibie Szpitala.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie (należy ze sobą zabrać oryginały dokumentów jeżeli w ofercie kandydat złożył odpisy)

Przewidywane rozstrzygniecie postępowania konkursowego nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy w ciągu 14 dni od terminu wyznaczonego na składanie dokumentów.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-o-konkursie-WPSP-z-ca-dyr.pdf)Ogłoszenie o konkursie332 kB