Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896).:

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo - 1 rok pracy w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka - 1 rok pracy w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - 3 lata pracy w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny - 4 lata pracy w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - 5 lat pracy w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny1 - 7 lat pracy w szpitalu

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu dokument potwierdzający to prawo (oryginały)
3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, 10 lipca 2018rok.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu - można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zakładu.

___________________________
1 W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-o-konkursie-piel-oddz-oddz-reh-psych.pdf)Ogłoszenie o konkursie754 kB