OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z dnia 20 lutego 2018 r. poz. 393).

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 pok. nr 275 w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57– Sala Konferencyjna.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie i pod numerem telefonu: +48 13 43 78 680.

Termin opublikowania ogłoszenia: 15 listopada 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (WSP-Krosno-pielegniarka-ZOL.pdf)Ogłoszenie o konkursie57 kB