herb bip

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu
ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl


 
1.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
1)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4)    uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.),
11)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.).

2.    Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

3.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
2)    życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
a)    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b)    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3)    oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    datę i miejsce urodzenia,
c)    obywatelstwo,
d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)    poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5)    poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
7)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.),
10)    oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
11)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)    oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.


4.    Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – do godz. 1530, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu; 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert”. Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

5.    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

6.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

7.    Tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587).


8.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem danych osobowych kandydatów na stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3)    dane osobowe będą przetwarzane w celu powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587),
4)    dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
5)    dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6)    kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,
7)    kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie,
9)    odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.