Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
ogłasza konkurs na stanowiska:

1) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Reumatologii,
2) Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r., poz. 393, t.j.) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60
Sekretariat Szpitala

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko …………… (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

Klauzula informacyjna (dot. kandydatów do konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 86 64 500, listownie na adres Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Szpitala przy ul. Lwowskiej 60 w Rzeszowie.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Kliniki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 49 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn, zm.]

4. Odbiorcami Pani/Pana danych są właściwe komórki organizacyjne Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w Dziale Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej Szpitala przez okres zatrudnienia.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje nie rozpatrzeniem sprawy.

9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekcji Organizacji i Szkoleń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, tel. 17 86 64 709, pokój nr 31.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (KSW2-2-2019-09-06.pdf)Ogłoszenie o konkursie[OZ] Renata Midura701 kB2019-09-06 14:192019-09-06 14:19