OGŁOSZENIE

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393).

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 pok. nr 200 w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 – Sala konferencyjno-szkoleniowa pok. 200c.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie i pod numerem telefonu: +48 13 43 78 680 w godzinach pracy od 7:00 – 14:35 pok. nr 275a.

Klauzula informacyjna (dot. kandydatów do konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą)

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000014669, jako samodzielnych publiczny zakład opieki zdrowotnej o numerze NIP: 6842120222, REGON: 000308620
 • Inspektorem Danych Osobowych jest Elwira Langner. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel.: 13 4378531 lub pod wskazanym adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w niniejszym Szpitalu biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem brania udziału w konkursie – zgodnie z §12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393). Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Termin opublikowania ogłoszenia: 4 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (WSP-Krosno-2019-12-04.pdf)Ogłoszenie o konkursie906 kB