projekt-

                                                           projekt-

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów.
 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
  i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędu od 07.30 do 15.30, tel. 0-17 747 68 00 lub 0-17 747 68 06.
 2. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (dyrektor) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów.
 3. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r., poz.295), tj.:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłosego wykonywania obowiązków kierownika;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagane dokumenty od kandydatów:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (opatrzone podpisem);

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, (świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal)

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (opatrzony podpisem);

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora (opatrzone podpisem);

6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (opatrzone podpisem);

7) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu;

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska (opatrzone podpisem);

9) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, (na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów).

Uwaga: Dokumenty ujęte w pkt. od 1 do 8 winny zostać złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie 11 dni (decyduje data wpływu do sekretariatu) od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Sekretariat Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, lub złożyć w tym samym terminie na ww adres w sekretariacie (p. 330a).

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego i adnotację: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie".

 1. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Klauzula informacyjna (dotyczy kandydatów do konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podkarpackie al. Łukasza Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego oraz w celu archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.[art. 49 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są organy administracji publicznej uprawnione z mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym przez kandydatów będą im odsyłane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje nie rozpatrzeniem sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie Pogotowie.pdf)Ogłoszenie WSPR w Rzeszowie[OZ] Beata Bróż-Szaluś1843 kB2020-09-15 14:472020-09-15 14:47