Rzeszów, 5 maja 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie


Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430), Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa:

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3; 35 – 310 Rzeszów.
 2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: do wglądu od 10 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. w formie papierowej w sekretariacie WZS w Rzeszowie w godzinach od 8.00 do 14.00.
 3. Stanowisko objęte konkursem: Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa.
 4. Wymagane kwalifikacje kandydata: 
  -tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
  -co najmniej 8 lat pracy w zawodzie,
  -dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania.
 5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: sekretariat WZS w Rzeszowie, od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. Decyduje data doręczenia do sekretariatu WZS w Rzeszowie. Dokumenty należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430). Dodatkowo kandydat może złożyć koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa (maksymalnie 3 str. A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp akapitu 1,5).
 6. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie; Sala szkoleniowa WZS (poziom -1), 24 maja 2021 r., godz. 13.00 - w tym ewentualne rozmowy z kandydatami.
 7. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych: umowa o pracę na ½ etatu zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa z możliwością zatrudnienia na drugą ½ etatu, jako lekarz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3; 35 – 310 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) - RODO w związku z § 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po zakończeniu rekrutacji, w okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru, dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo
  do żądania od administratora: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) usunięcia swoich danych osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji celu dla realizacji którego zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury
  w procesie rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie niedostępne cyfrowo.pdf)Ogłoszenie o konkursie niedostępne cyfrowo.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś997 kB2021-05-05 14:192021-05-05 14:19