Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1 Obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 2. udokumentowane doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie w instytucji kultury;
 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim – co najmniej 3 letnie w instytucji kultury;
 4. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
 5. znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;
 6. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;
 7. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
 8. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).

1.2 Fakultatywne, preferowane:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, kulturoznawstwa, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii;
 2. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

 1. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;
 2. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 38-500 Sanok ul. Traugutta 3;
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
 4. gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum;
 5. tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;
 6. nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
 7. ustalanie planu finansowego Muzeum;
 8. przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności merytorycznej, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
 9. nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi;
 10. przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności statutowej Muzeum;
 11. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
 12. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

3. Dokumenty

3.1 Obowiązkowe:

a. oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku opatrzony własnoręcznym podpisem;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających okres 5 letniego doświadczenia zawodowego w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;

f. kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem ludzkim w instytucji kultury poprzez dołączenie np.: oświadczenia z dołączonym zakresem obowiązków lub zaświadczenia;

g. kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

h. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

i. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

k. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

l. koncepcja funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

 • wizję;
 • główne wyzwania;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;

m. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;

n. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

 1. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
 2. kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

 1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4 listopada 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.
 4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
 6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, o której mowa w pkt 3.1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (docx, 56 KB)

Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (docx, 14 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (docx, 19 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (docx, 18 KB)

Informacja dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dotycząca ochrony danych osobowych (docx, 18 KB)

Program działania (wzór) (docx, 18 KB)

Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (docx, 17 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi