Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dwuletni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks cywilny,
7) znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo łowieckie,
9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe związane z szacowaniem szkód, rolnictwem lub ogrodnictwem,
2) referencje lub opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw wynikających z kompetencji samorządu województwa zawartych w ustawie Prawo łowieckie, głównie:
- uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,
- podział województwa na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów,
- przeprowadzanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, przygotowywanie dokumentacji do szacowania i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem szkód,
- udział w dokonywaniu kategoryzacji obwodów łowieckich,
2) prowadzenie spraw wynikających z kompetencji samorządu województwa zawartych w ustawie o ochronie zwierząt,
3) współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, administracją samorządową oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie gospodarki łowieckiej i szacowania szkód.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 13 lutego 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Chmiel Joanna

Niechobrz

2.

Kuczma Rafał

Malawa

3.

Kufel Katarzyna

Wydrna

4.

Michalewicz Małgorzata

Rzeszów

5.

Sąsiadek Małgorzata

Ropczyce

6.

856NBN

Rzeszów

7.

Abc345

Mała

8.

AMam13

Jasło

9.

As12Ka

Orzechówka

10.

Bp169F

Boguchwała

11.

C6xW3i

Markowa

12.

d525Ao

Strzyżów

13.

Kd494K

Rzeszów

14.

KeJtk9

Rzeszów

15.

LBa617

Tyczyn

16.

Rak170

Kraczkowa

17.

Tobi12

Będziemyśl

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. o godzinie 8.15 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały Pani Wioleta Chmura-Tuchowska zamieszkała w Małej oraz Pani Katarzyna Faciszewska zamieszkała w Orzechówce.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Wioleta Chmura-Tuchowska oraz Pani Katarzyna Faciszewska spełniły wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_kwestionariusz.docx[OR] Magdalena Szul12 kB2017-02-02 14:352017-02-02 14:35
Pobierz plik (załącznik nr 2_oświadczenia.docx)załącznik nr 2_oświadczenia.docx[OR] Magdalena Szul14 kB2017-02-02 14:352017-02-02 14:35
Pobierz plik (załącznik nr 3_oświadczenie.doc)załącznik nr 3_oświadczenie.doc[OR] Magdalena Szul25 kB2017-02-02 14:362017-02-02 14:36