Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownika Oddziału promocji marki regionu
w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku marketing lub zarządzanie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w obszarze Public Relations lub marketingu,
3) doświadczenie zawodowe związane z kompleksową organizacją wydarzeń promocyjnych,
4) umiejętność tworzenia materiałów marketingowych, informacji i artykułów prasowych, komunikatów i postów na potrzeby realizowanych wydarzeń, strony www oraz mediów społecznościowych,
5) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
8) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu elementów identyfikacji graficznej (księgi znaku/marki),
2) doświadczenie w komunikacji poprzez stronę www, media społecznościowe, ekrany dotykowe, sms,
3) doświadczenie w kreowaniu wizerunku i marki oraz komunikacji zagadnień wynikających z misji, wizji, działalności strategicznej i operacyjnej,
4) doświadczenie w realizacji profesjonalnych sesji zdjęciowych i filmowych oraz tworzeniu i zarządzaniu bankiem fotograficzno-filmowym,
5) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) kierowanie pracą Oddziału promocji marki regionu,
2) koordynacja i prowadzenie prac związanych z promocją wewnętrzną i zewnętrzną województwa podkarpackiego w zakresie realizacji własnych oraz obcych działań promocyjnych,
3) organizowanie i uczestniczenie w wystawach, targach, seminariach, sympozjach i innych formach promocji województwa podkarpackiego,
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu z zakresu promocji,
5) przygotowywanie umów na realizację pilotowanych zadań,
6) współpraca w zakresie realizacji strategii kreacji i promocji marki z organami jednostek administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami pozarządowymi i agencjami regionalnymi,
7) prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa,
8) koordynacja działań związanych z właściwym stosowaniem Księgi marki województwa podkarpackiego oraz heraldycznych elementów systemu identyfikacji wizualnej regionu,
9) kierowanie pracami w zakresie tworzenia, zarządzania i udostępniania zasobów banku fotografii oraz materiałów wideo służących promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa podkarpackiego z zakresu turystyki, gospodarki, kultury i jakości życia,
10) koordynacja działań promocyjnych w Internecie a szczególnie w mediach społecznościowych,
11) współdziałanie w realizacji działań promocyjnych z innymi departamentami Urzędu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca wiązać się będzie z częstymi wyjazdami służbowymi,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w obszarze Public Relations lub marketingu (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności określone w wymaganiach niezbędnych niniejszego ogłoszenia (np. zaświadczenie, pisemne referencje),
6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

W miesiącu czerwcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału promocji marki regionu w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Prawnego

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy kierownika
  Oddziału promocji marki regionu
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Sitarz Joanna

Rzeszów

2.

Wilusz Elżbieta

Kielnarowa

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017 r. o godzinie 800 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału promocji marki regionu
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika Oddziału promocji marki regionu Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Joanna Sitarz zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Joanna Sitarz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_kwestionariusz.doc[OR] Magdalena Szul32 kB2017-07-19 11:072017-07-19 11:07
Pobierz plik (załącznik nr 2_oświadczenia.doc)załącznik nr 2_oświadczenia.doc[OR] Magdalena Szul31 kB2017-07-19 11:082017-07-19 11:08
Pobierz plik (załącznik nr 3_oświadczenie.doc)załącznik nr 3_oświadczenie.doc[OR] Magdalena Szul25 kB2017-07-19 11:082017-07-19 11:08