Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
w Kancelarii Zarządu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
3) co najmniej roczne doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów itp. na gruncie krajowym,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
7) znajomość Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 65/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 7 września 2015 r.,
8) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość ustawy Prawo prasowe,
10) znajomość protokołu dyplomatycznego i zasad etykiety.

2. Wymagania dodatkowe:
1) kurs protokołu dyplomatycznego,
2) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikacja wniosków o patronat honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego pod względem formalnym i merytorycznym,
2) przygotowywanie projektów pism związanych z udzieleniem/nieudzieleniem patronatu honorowego Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego w komitetach honorowych,
3) przygotowywanie projektów umów, uchwał Zarządu Województwa, Zarządzeń Marszałka Województwa oraz innych dokumentów związanych z pracą merytoryczną departamentu,
4) przygotowywanie i prowadzenie harmonogramu wydarzeń współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski lub inne podmioty publiczne,
5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami gospodarczymi, zawodowymi oraz społecznymi na gruncie krajowym,
6) organizacja wydarzeń, konferencji, spotkań oraz współpraca z departamentami Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji ww. przedsięwzięć,
7) obsługa medialna wydarzeń we współpracy z Biurem Prasowym tj. przygotowanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych samorządu województwa, przygotowywanie wystąpień okolicznościowych, podziękowań i listów gratulacyjnych.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) charakter pracy wiąże się z odbywaniem delegacji krajowych,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji publicznej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów itp. na gruncie krajowym (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz.902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa Kancelarii Zarządu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 września 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póżn.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz.902) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa
Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

018kBZ

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 830 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 

 

Przewodniczący Komisji
 Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku pracy podinspektora w Biurze koordynacyjnym Zarządu Województwa w Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Karolina Błaszczyk-Mastaj zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Karolina Błaszczyk-Mastaj spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl