Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
9) znajomość wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020,
10) zgodnie z zapisami Rozdziału 2 pkt 2.1.2 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r., w celu zachowania rozdziału funkcji instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej w ramach struktur IZ, osoby ubiegające się o wolne stanowisko pracy określone wyżej nie realizują zadań związanych z:
• weryfikacją wniosków o dofinansowanie oraz wyborem projektów do dofinansowania,
• procesem zawierania i rozwiązywania umów o dofinansowanie,
• weryfikacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów i wykazanych we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów, w tym również instytucje systemu wdrażania danego programu operacyjnego w ramach realizowanych projektów własnych i pomocy technicznej,
• przeprowadzaniem kontroli, o których mowa w art. 22 ustawy wdrożeniowej,
• wydawaniem decyzji o umorzeniu w całości lub w części lub o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków, decyzji o zapłacie odsetek lub decyzji o zwrocie środków, o których mowa odpowiednio w art.. 61, 189 i 207 ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przeprowadzaniem, analizowaniem, weryfikacją dokumentacji związanej z audytami lub kontrolami,
2) znajomość języka angielskiego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikacja i zatwierdzanie Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej,
2) sporządzanie wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej,
3) sporządzanie zestawienia wydatków w roku obrachunkowym do Komisji Europejskiej,
4) analizowanie danych wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/ Instytucję Pośredniczącą do systemu SL2014, w szczególności wniosków o płatność,
5) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej wyników wszystkich kontroli prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/ Instytucję Pośredniczącą, a także wyników wszystkich kontroli i audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WP 2014-2020,
6) analizowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu w systemie SL2014,
7) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach,
8) przekazywanie do Komisji Europejskiej prognoz wniosków o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy w ramach RPO WP 2014-2020,
9) opracowywanie i bieżąca aktualizacja procedur oraz dokumentów dotyczących certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020,
10) monitorowanie dokonanych zmian w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz Opisie Funkcji i Procedur RPO WP 2014-2020 w zakresie procedur wpływających na proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 października 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Matwij Mirosław

Rzeszów

2.

Wilk Barbara

Rzeszów

3.

Kma421

Rzeszów

4.

Kr1234

Tajęcina

5.

Mega87

Rzeszów

6.

RI907f

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przewodniczący Komisji
      Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Anna Piskadło-Harpula zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Piskadło-Harpula spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_kwestionariusz.doc[OR] Magdalena Szul32 kB2017-09-28 11:302017-09-28 11:30
Pobierz plik (załącznik nr 2_oświadczenia.doc)załącznik nr 2_oświadczenia.doc[OR] Magdalena Szul31 kB2017-09-28 11:302017-09-28 11:30
Pobierz plik (załącznik nr 3_oświadczenie.doc)załącznik nr 3_oświadczenie.doc[OR] Magdalena Szul25 kB2017-09-28 11:302017-09-28 11:30