Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub o kierunku marketing, handel zagraniczny, planowanie przestrzenne lub wykształcenie wyższe magisterskie łącznie z ukończonymi studiami podyplomowymi z wyżej wymienionego zakresu,
2) co najmniej czteroletni staż pracy,
3) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
4) co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi oraz obsłudze inwestorów zagranicznych i polskich, w prowadzeniu prezentacji dla przedsiębiorców, a także w doradztwie gospodarczym dla firm,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
10) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
11) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
12) znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
13) znajomość uwarunkowań gospodarczych województwa podkarpackiego,
14) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1,
15) prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w organizowaniu konferencji i szkoleń,
2) znajomość innego niż angielski, języka obcego,
3) wykształcenie z zakresu gospodarowania nieruchomościami: studia podyplomowe lub ukończone w tym zakresie kursy/szkolenia.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) bieżące aktualizowanie i pozyskiwanie ofert inwestycyjnych, w szczególności od JST do wewnętrznej, administrowanej przez COIE bazy ofert inwestycyjnych,
2) współpraca z JST, zarządcami nieruchomości, biurami nieruchomości, przedsiębiorcami itp. w zakresie pozyskiwania szczegółowych informacji o ofercie inwestycyjnej jednostek i przygotowywanie dwujęzycznych opracowań zawierających szczegółowe opisy terenów/ nieruchomości i profile społeczno-gospodarcze JST, w którym są zlokalizowane,
3) weryfikacja stanu formalno-prawnego i wszelkich danych nt. nieruchomości potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych,
4) dostarczanie inwestorom zagranicznym i polskim informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
5) organizacja i koordynacja wizyt inwestorów zagranicznych i polskich w województwie podkarpackim,
6) dostarczanie inwestorom zagranicznym i polskim informacji o potencjale gospodarczym województwa, prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskazywanie instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów oraz stała aktualizacja ww. danych,
7) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora,
8) prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu,
9) prowadzenie działań w formule fallow-up w odniesieniu do klientów COIE (inwestorów zagranicznych),
10) uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym z udziałem Województwa, w szczególności w zakresie związanym z inwestycjami lub eksportem,
11) dostarczanie podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na rozwój działalności eksportowej, w tym w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków budżetowych (publicznych),
12) redagowanie oraz aktualizacja dedykowanej strony internetowej w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora i eksportera,
13) realizacja działań w ramach współpracy Oddziału z JST, samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i innymi instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego regionu,
14) monitorowanie przepisów prawnych dotyczących inwestycji,
15) realizacja działań w ramach współpracy z podmiotami inicjującymi tworzenie i wdrażanie programów kierowanych do przedsiębiorców,
16) przygotowywanie opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczących poszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących w województwie podkarpackim,
17) udział w prowadzeniu spraw związanych z realizacją „Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" oraz realizacją „Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości projektu 2016-2020".

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy służbowe głównie w obrębie województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa oraz doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi oraz obsłudze inwestorów zagranicznych i polskich, w prowadzeniu prezentacji dla przedsiębiorców, a także w doradztwie gospodarczym dla firm (np. zaświadczenie, pisemne referencje, opinie itp.),
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1,
7) kserokopia prawa jazdy kat. B,
8) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
11) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
12) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
13) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
14) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 października 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Informuję, iż zgłoszenia kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale wspierania rozwoju gospodarczego Departamentu Rozwoju Regionalnego nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_kwestionariusz.doc[OR] Magdalena Szul32 kB2017-09-28 11:452017-09-28 11:45
Pobierz plik (załącznik nr 2_oświadczenia.doc)załącznik nr 2_oświadczenia.doc[OR] Magdalena Szul31 kB2017-09-28 11:452017-09-28 11:45
Pobierz plik (załącznik nr 3_oświadczenie.doc)załącznik nr 3_oświadczenie.doc[OR] Magdalena Szul25 kB2017-09-28 11:452017-09-28 11:45