Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku zawartym w obszarze nauk społecznych lub w obszarze nauk ścisłych lub wykształcenie wyższe magisterskie łącznie z ukończonymi studiami podyplomowymi z wyżej wymienionego zakresu,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
9) znajomość Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020,
10) podstawowa wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
11) podstawowa wiedza z zakresu ustawy o statystyce publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość różnych metod prowadzenia badań społeczno-gospodarczych,
2) podstawowa znajomość banków i baz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) współudział w opracowaniu metodologii i organizacji badań społeczno-gospodarczych oraz współuczestnictwo w realizacji zgodnie z przyjętymi procedurami w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników,
2) współudział w prowadzeniu analiz z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników,
3) współuczestnictwo w przygotowaniu informacji analitycznych w zakresie badań prowadzonych w DRR w celu udostepnienia wyników prowadzonych badań i analiz statystycznych,
4) analiza poprawności wyników badań na poszczególnych etapach w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych,
5) realizowanie zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji postępów w realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego, w tym przygotowywanie okresowych raportów,
6) prowadzenie bieżących analiz i ewaluacji służących optymalizacji podejmowanych decyzji w zakresie podstawowych kierunków rozwoju regionu,
7) prowadzenie badań i analiz diagnostycznych na potrzeby programowania strategicznego i operacyjnego,
8) analiza raportów i sprawozdań dotyczących polityki regionalnej oraz analizowanie stanu rozwoju województwa w oparciu o dane statystyczne, dostępne dane jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów życia gospodarczego i społecznego,
9) udział w konferencjach dotyczących rozwoju regionalnego,
10) prezentacja wyników przygotowanych danych raportów, ekspertyz i analiz,
11) wykonywanie bieżących zadań związanych z realizowanymi projektami unijnymi,
12) redagowanie strony internetowej z zasobami informacyjnymi dotyczącymi rozwoju województwa oraz bieżąca aktualizacja bazy danych statystycznych (obsługa narzędzia informatycznego Monitoruj Podkarpackie),
13) przygotowywanie określonego zakresu danych do poszczególnych obszarów monitoringu,
14) nawiązywanie stałej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaliczanymi do systemu monitoringu oraz pozyskiwanie danych statystycznych od innych podmiotów,
15) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym i siecią instytucji współpracujących z ROT,
16) przygotowywanie i realizacja zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (nadzór nad wyborem wykonawcy, realizacją i odbiorem badań zlecanych, opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, metodologii badań realizowanych w rekomendowanych kierunkach badawczych),
17) współpraca ze stroną rządową oraz instytucjami statystyki publicznej w zakresie wypracowania standardów wymiany danych dla transparentnego informowania społeczeństwa o zachodzących zmianach.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 października 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Matwij Mirosław

Rzeszów

2.

Zimon Barbara

Rzeszów

3.

12terS

Krosno

4.

289RiR

Krosno

5.

EPab37

Rzeszów

6.

EwA100

Rzeszów

7.

MSwa65

Rzeszów

8.

NI1017

Rzeszów

9.

We8903

Siedliska

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przewodniczący Komisji
  Lesław Majkut

 

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Magdalena Kowalik zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Magdalena Kowalik spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl