Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji
Departamentu Gospodarki i Certyfikacji

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja, ekonomia, socjologia lub europeistyka,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
7) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa),
9) znajomość aktów prawnych w zakresie polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej,
10) znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
11) znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
12) znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
13) znajomość Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
14) znajomość Rozporządzenia Rady (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa,
15) znajomość Rozporządzenia Komisji (UE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
16) znajomość Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
17) obywatelstwo polskie,
18) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
19) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
20) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z funduszami europejskimi,
2) znajomość praktycznych zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
3) znajomość języka angielskiego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) koordynacja i opiniowanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
2) współpraca z departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie spraw dot. projektowanej i udzielanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
3) współpraca z wnioskodawcami w zakresie spraw dot. projektowanej i udzielanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis ,
4) współpraca z jednostkami administracji samorządowej i rządowej w zakresie projektowanej i udzielanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
5) przygotowywanie wniosków o opinię i notyfikację pomocy publicznej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Europejskiej,
6) współpraca w zakresie działań związanych z kontrolami dotyczącymi projektowanej i udzielanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
7) przygotowywanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej,
8) opiniowanie projektowanej i udzielanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w zakresie działań własnych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski,
9) koordynacja postepowania o wydanie opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o projekcie programu pomocowego lub projekcie pomocy indywidualnej,
10) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku postępowaniami przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących notyfikacji projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej,
11) przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wytycznych dotyczących pomocy publicznej.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu marcu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji Departamentu Gospodarki i Certyfikacji, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 maja 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji
Departamentu Gospodarki i Certyfikacji
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Mat2019

Rzeszów

2.

JL0222

Racławówka

3.

EPa180

Krzemienica

4.

L10/25

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (16 maj 2019 r., godz. 9.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji
Departamentu Gospodarki i Certyfikacji
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji Departamentu Gospodarki i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Jakub Lasota zamieszkały w Racławówce.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Jakub Lasota spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_kwestionariusz.doc)załącznik nr 1_kwestionariusz.doc[OR] Anna Tomankiewicz32 kB2019-04-19 10:322019-04-19 10:32
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc[OR] Anna Tomankiewicz31 kB2019-04-19 10:332019-04-19 10:33
Pobierz plik (załącznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc)załącznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc[OR] Anna Tomankiewicz25 kB2019-04-19 10:332019-04-19 10:33
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc[OR] Anna Tomankiewicz26 kB2019-04-19 10:332019-04-19 10:33