Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Gospodarki Regionalnej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, europeistyka albo ekonomia,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
7) znajomość podręczników beneficjenta Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
8) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
9) obywatelstwo polskie,
10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
11) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność przygotowywania i realizowania projektów finansowanych ze źródeł funduszy europejskich,
2) przygotowywanie prezentacji, opracowań, prowadzenie korespondencji,
3) umiejętność prowadzenia spraw pod względem rachunkowo-finansowym,
4) znajomość systemu SL2014.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 2020,
2) realizacja zadań na rzecz Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 2020 (w tym m.in. realizacja działań wynikających z planu informacyjno-promocyjnego Programu, przygotowywanie prezentacji związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej, współpraca z instytucjami Programu),
3) realizacja zadań związanych z prowadzeniem strony internetowej ewt.podkarpackie.pl,
4) przygotowywanie analiz, sprawozdań i prezentacji nt. wdrażania programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, a także zamieszczanie związanych z tym materiałów informacyjnych na stronie internetowej ewt.podkarpackie.pl. i Województwa Podkarpackiego,
5) realizacja zadań związanych z promocją programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020,
6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami,
7) realizacja zadań związanych z przynależnością Województwa Podkarpackiego do programowych komisji i grup roboczych związanych ze współpracą transgraniczną.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzajacych staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu grudniu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia  31 stycznia 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Gospodarki Regionalnej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Informuję, iż zgłoszenia kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut