Ogłoszenie o naborze. Informacja o:kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora w Oddziale organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji, historii lub archiwistyki,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,
8) znajomość Podkarpackiego programu Odnowy wsi na lata 2017- 2020,
9) obywatelstwo polskie,
10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
11) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej roczne doświadczenie w archiwizacji dokumentów urzędowych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem dokumentów do archiwum zakładowego w zakresie wniosków PROW,
2) prowadzenie rejestru wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z Instrukcją wewnętrznego obiegu dokumentów w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prowadzenie dystrybucji ww. wniosków wśród pracowników,
3) koordynowanie udzielania odpowiedzi i informacji na pisma podmiotów zewnętrznych i mediów,
4) koordynowanie odpowiedzi w zakresie udzielania informacji publicznej,
5) udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przy współpracy Oddziału zamówień publicznych departamentu Organizacyjno- Prawnego,
6) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych,
7) koordynowanie udzielania odpowiedzi i informacji na pisma innych Departamentów,
8) przygotowanie i udzielanie informacji o postępach wdrażania PROW 2014- 2020, w tym sporządzanie informacji w powyższym zakresie w szczególności dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego i komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
9) prowadzenie rejestru zawiadomień do organów ścigania oraz rejestru skarg na organy administracji, dotyczących spraw objętych zakresem rzeczowym departamentu,
10) sporządzanie informacji nt. realizacji przez Departament PROW uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego,

11) współpraca z innymi komórkami Departamentu w zakresie wykonywanych zadań,
12) wykonywanie innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Departamentu,
13) prowadzenie spraw dot. planowania, przygotowywania i realizacji budżetu województwa w zakresie wdrażania wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich,
14) przedstawienie propozycji dotyczących uchwalania przez organy samorządu województwa programów wsparcia obszarów wiejskich bądź wprowadzania zmian w dokumentach obowiązujących,
15) wykonywanie zadań wynikających z przyjętych do realizacji wojewódzkich programów wspierających rozwój obszarów wiejskich,
16) informowanie o inicjatywach samorządu województwa związanych z udzielaniem wsparcia dla obszarów wiejskich oraz prowadzenie akcji promocyjnych w tym zakresie,
17) przygotowanie i przedstawienie zarządowi Województwa Podkarpackiego propozycji szczegółowych warunków przyznania pomocy w ramach wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich,
18) informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy,
19) przygotowanie i przedstawienie Zarządowi Województwa Podkarpackiego projektów ogłoszenia naboru/ konkursu wniosków o przyznanie pomocy w ramach wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich,
20) przygotowanie projektów list rankingowych i przedstawienie ich Zarządowi Województwa Podkarpackiego, celem zatwierdzania i na tej podstawie przygotowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczących przyznawania pomocy,
21) prowadzenie innych czynności i działań z zakresu obsługi wniosków, wynikających z uregulowań przyjętych w ramach wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich,
22) umieszczanie na stronach internetowych Urzędu informacji dotyczących wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu lipcu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 września 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Axyz83

Rzeszów

2.

Mm1302P

Rzeszów

3.

KrSu88

Widełka

4.

JpK2020

Wysoka

5.

WgWg2020

Raniżów

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (24 września 2020 r., godz. 9.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczacy Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Maria Szal- Bokota zamieszkała w Wysokiej.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Maria Szal- Bokota spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl