Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku technicznym,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
8) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,
9) znajomość problematyki polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
10) znajomość zagadnień i przepisów dot. podpisu elektronicznego,
11) znajomość zagadnień w zakresie projektowania systemów IT,
12) znajomość systemów klasy ERP,
13) znajomość relacyjnych baz danych,
14) wiedza w zakresie administrowania systemami informatycznymi,
15) wiedza na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego,
16) umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla systemów i usług IT,
17) obywatelstwo polskie,
18) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
19) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
20) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów informatycznych.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim w zakresie systemów informacji przestrzennej, e- administracji, e- zdrowia, e- kultury,
2) współpraca przy projektowaniu, inicjowaniu i prowadzeniu działań związanych z tworzeniem i rozwojem systemów IT,
3) specyfikowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla systemów i usług IT,
4) uczestniczenie w obsłudze zamówień publicznych przez merytoryczne opracowanie i weryfikację dokumentacji postepowań przetargowych, definiowanie wymagań, opracowywanie analiz, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
5) współudział przy tworzeniu, udostępnianiu, i zarządzaniu e-usług,
6) przygotowywanie i monitorowanie harmonogramów projektów,
7) współpraca z partnerami projektów,
8) przygotowanie, przechowywanie i archiwizacja, dokumentacji prowadzonej przez oddział,
9) udział w testach i odbiorach systemów informatycznych,
10) udział w odbiorach i audytach projektu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

W miesiącu sierpniu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 2 października 2020 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
-podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
-odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale projektów systemowych
Departamentu społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Informuję, iż zgłoszenia kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut