Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

audytora wewnętrznego
w Biurze Audytu Wewnętrznego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub o kierunku prawo, administracja albo informatyka,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego (w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu),
3) uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
9) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
10) bardzo dobra znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
11) znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich,
12) posiadanie wiedzy o podstawowych ryzykach i mechanizmach kontrolnych związanych z wykorzystaniem informatyki w organizacji,
13) obywatelstwo polskie,
14) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
15) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
16) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające kompetencje audytora wewnętrznego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przeprowadzanie w trakcie roku zapewniających i doradczych zadań audytowych wynikających z Planu Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w jednostkach nadzorowanych i podległych, w tym audytów w ramach RPO WP,
2) sporządzanie projektów sprawozdań z przeprowadzonych audytów (wstępnych i ostatecznych),
3) opracowywanie dokumentacji audytowej: Programów zadań audytowych, Protokołów z narad otwierających i zamykających i innych dokumentów audytowych,
4) uczestnictwo w sporządzaniu rocznego i wieloletniego Planu Audytu,
5) uczestnictwo w sporządzaniu rocznego Sprawozdania z Wykonania Planu Audytu,
6) przeprowadzanie czynności sprawdzających, w tym dotyczących RPO WP,
7) sporządzanie Notatek Informacyjnych z dokonanych czynności sprawdzających, w tym dotyczących RPO WP,
8) monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonych audytów,
9) udział w naradach otwierających i zamykających zadania audytowe,
10) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego,
11) aktualizacja procedur wewnętrznych Biura Audytu Wewnętrznego,
12) sporządzanie analizy ryzyka w zakresie działań Urzędu na etapie planowania rocznego i wieloletniego,
13) sporządzanie informacji dotyczących przeprowadzonych audytów wewnętrznych Urzędu dla Marszałka Województwa w każdym czasie lub na jego wniosek, w tym dotyczących RPO WP,
14) współpraca z kontrolerami, audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
15) udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie audytu wewnętrznego, w tym dotyczących RPO WP,
16) prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Biura Audytu Wewnętrznego,
17) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów na stanowisku pracy.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy na obszarze województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowiska pracy audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego
w Biurze Audytu Wewnętrznego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Informuję, iż zgłoszenia kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Biurze Audytu Wewnętrznego nie spełniły wymagań formalnych określonych w głoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-01-18 10:132022-01-18 10:13
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2022-01-18 10:132022-01-18 10:13
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2022-01-18 10:142022-01-18 10:14
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-01-18 10:142022-01-18 10:14

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi