Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej i rozliczania RPO 2007- 2013
Departamentu Gospodarki Regionalnej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub administracja,
2) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa),
9) obywatelstwo polskie,
10) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
11) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków europejskich oraz prowadzeniem egzekucji w trybie administracyjnym- potwierdzone zaświadczeniem lub zakresem czynności,
3) umiejętność analitycznego myślenia,
4) umiejętność pracy w zespole,

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
- współudział w procesie zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013,
- prowadzenie ewidencji płatności, kwot odzyskanych, kwot poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot niemożliwych do odzyskania,
- rozliczanie zwrotów dokonanych przez beneficjentów oraz sporządzanie zleceń płatności celem przekazywania kwot zwróconych i odzyskanych od beneficjentów na właściwe rachunki Ministra Finansów i Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- windykacja od beneficjentów środków finansowych przypisanych do zwrotu na podstawie decyzji przekazanych przez departamenty Urzędu w zakresie RPO WP 2007- 2013 we współpracy z Biurem Prawnym w Departamencie Organizacyjno- Prawnym oraz Departamentem Budżetu i Finansów,
- sporządzanie i wysyłanie dokumentów związanych z prowadzoną egzekucją w tym: upomnień do beneficjentów RPO WP 2007- 2013, tytułów wykonawczych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, postanowień o zarachowaniu wpłat od dłużników, zgłaszanie wierzytelności,
- monitorowanie przebiegu realizacji wszczętych postępowań egzekucyjnych oraz współpraca w tym zakresie z Naczelnikami Urzędów Skarbowych i Komornikami Sądowymi,
- prowadzenie monitoringu informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczących wpisów oraz zmian dla podmiotów będących w postępowaniach sądowo- administracyjnych ,
- przekazywanie do Organów egzekucyjnych oraz do Sądów informacji o wydanych postanowieniach o zarachowaniu,
- przekazywanie informacji dla Zarządu Województwa Podkarpackiego o prowadzonych postępowaniach sadowo- administracyjnych, o kwotach odzyskanych, o kwotach uznanych przez Komisję Europejską jako niemożliwe do odzyskania w zakresie wkładu wspólnotowego oraz o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania,
- opracowywanie i aktualizacja założeń dotyczących polityki wyjścia w zakresie instrumentów inżynierii finansowej,
- przygotowywanie i procedowanie aneksów do umów dotyczących „Strategii wyjścia” wraz z załącznikami oraz zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów,
- nadzorowanie przestrzegania przez beneficjentów postanowień aneksów do umów- Strategii wyjścia,
- kontrola terminowości składania przez beneficjentów sprawozdań wynikających z obowiązujących umów- Strategii wyjścia oraz weryfikacja ich poprawności,
- weryfikacja składanych przez beneficjentów opłat za zarzadzanie tj. monitorowanie poprawności naliczenia oraz pobrania przez beneficjentów kosztów zarzadzania funduszem pożyczkowym/ poręczeniowym,
- weryfikacja harmonogramów zwrotów do „Strategii wyjścia” składanych corocznie przez beneficjentów oraz monitorowanie wysokości i terminowości dokonywanych zwrotów środków w ramach realizacji polityki wyjścia,
- przeprowadzanie doraźnych kontroli na dokumentach dotyczących realizacji postanowień umów „Strategia wyjścia”,
- współpraca z Oddziałem koordynacji pomocy oraz wsparcia rewitalizacji w zakresie realizacji zadań związanych z dotacją ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego na realizację zadania dotyczącego wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji,
- współpraca z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie kreowania i realizacji polityki regionalnej oraz aktywizacji gospodarczej regionu,
- współpraca przy opracowywaniu dokumentów programowych dla Polityki Spójności na lata 2021- 2027,
- udział w realizacji projektu „ Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach I osi priorytetowej Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z refundacją wydatków poniesionych na zakup usługi rozwojowej wskazanej w umowie wsparcia,
- wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych związanych z zakresem działania Oddziału,
- kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez Oddział.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty)

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu kwietniu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej i rozliczania RPO 2007- 2013 Departamentu Gospodarki Regionalnej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż do dnia 31 maja 2022 r. (ostateczny termin składania dokumentów) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej i rozliczania w Departamencie Gospodarki Regionalnej.

 

Przewodniczący Komisji

Lesław Majkut

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-05-19 13:182022-05-19 13:18
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2022-05-19 13:192022-05-19 13:19
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2022-05-19 13:192022-05-19 13:19
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-05-19 13:192022-05-19 13:19

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi