Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Informacja. Informacja o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora w Oddziale instrumentów środowiskowych
Departamentu Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: chemia ( w tym w szczególności technologia chemiczna), biologia, fizyka, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w przemyśle na stanowisku, na którym realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska lub w administracji rządowej bądź samorządowej związanym z przygotowywaniem pozwoleń zintegrowanych bądź ich kontrolą lub przeprowadzaniem procedur oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
7) znajomość przepisów ustawy o odpadach,
8) znajomość przepisów ustawy prawo wodne,
9) znajomość przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
10) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
11) znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
12) znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845),
13) znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
14) znajomość rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860),
15) znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
16) znajomość rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),
17) znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108),
18) znajomość rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1710),
19) znajomość rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395),
20) znajomość dokumentów referencyjnych określających najlepsze dostępne techniki dla instalacji IPPC,
21) znajomość obowiązujących decyzji Komisji Europejskiej określających Konkluzje BAT dla poszczególnych branż,
22) obywatelstwo polskie,
23) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
24) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
25) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. B,
2) znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność pracy z klientem,
5) samodzielność i sumienność,
6) komunikacja werbalna i pisemna.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem/ zmianą pozwoleń zintegrowanych,
2) prowadzenie okresowych przeglądów udzielonych pozwoleń zintegrowanych oraz analizy instalacji w zakresie zgodności z wymaganiami konkluzji BAT,
3) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, w tym w szczególności Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, Ministerstwem Środowiska oraz instytucjami/organizacjami społecznymi i ekologicznymi w związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń zintegrowanych.


4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w przemyśle na stanowisku, na którym realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska lub w administracji rządowej bądź samorządowej związanym z przygotowywaniem pozwoleń zintegrowanych bądź ich kontrolą lub przeprowadzaniem procedur oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

 

W miesiącu kwietniu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 czerwca 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

 

 

 

INFORMACJA
o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych

 

Informuję, iż termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostaje przedłużony do 15 czerwca 2022 r.

 

Przewodniczący Komisji

Lesław Majkut

 

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale instrumentów środowiskowych
Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

hOPe77

Sonina

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (24 czerwiec 2022 r., godz. 8.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-05-27 12:322022-05-27 12:32
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2022-05-27 12:322022-05-27 12:32
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2022-05-27 12:332022-05-27 12:33
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-05-27 12:332022-05-27 12:33

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi