Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Informacja o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury
i finansowania kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja, prawo, historia lub ekonomia,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
7) znajomość przepisów ustawy o bibliotekach,
8) znajomość przepisów ustawy o muzeach,
9) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
10) obywatelstwo polskie,
11) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
12) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
13) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
3) terminowość i samodzielność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1. Współpraca merytoryczna i finansowa z instytucjami kultury w tym:
a) prowadzenie ksiąg rejestrowych,
b) prowadzenie spraw związanych z łączeniem lub podziałem instytucji,
c) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i zmianą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego statutów,
d) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem regulaminów organizacyjnych,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową poprzez bieżący monitoring oraz kontrole w instytucjach kultury,
f) tworzenie bazy danych na temat działalności instytucji kultury,
g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez organizatora dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
h) przygotowywanie i przedkładanie wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla pracowników instytucji kultury,
i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury” w przedsięwzięciach organizowanych przez nadzorowane instytucje kultury,
2. Przygotowywanie – w zakresie zadań realizowanych na tym stanowisku- informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za rok poprzedni i pierwsze półrocze bieżącego roku.
3. Koordynacja działań i współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć.
4. Opracowywanie projektów uchwał związanych z realizacją zadań na tym stanowisku.
5. Przygotowywanie dokumentacji zgromadzonej na stanowisku do archiwizacji.
6. Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów, radnych oraz na skargi i wnioski petentów dotyczących zakresu zadań realizowanych na tym stanowisku.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole realizacji zadań w instytucjach kultury,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje
z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór –
załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu czerwcu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty
w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

ŻBdn15

Ostrów

2.

W4ljPo

Jasło

3.

Ce67aM

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie ( 29 lipca 2022 r., godz. 8.00 ) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale monitorowania instytucji kultury i finansowania kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Magdalena Łobos- Kubiś zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Magdalena Łobos- Kubiś spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Danuta Baran14 kB2022-07-11 09:562022-07-11 09:56
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Danuta Baran13 kB2022-07-11 09:572022-07-11 09:57
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Danuta Baran14 kB2022-07-11 09:572022-07-11 09:57
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Danuta Baran15 kB2022-07-11 09:582022-07-11 09:58

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi